Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy Sejmu o finansach i innych ustaw
od 13.10.2021 r. (22:37:08) do 14.10.2021 r. (22:18:06) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

W Ustawie Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych (poz. 11796) wprowadza się następujące zmiany:
Art. 1.
1. Art. 19 ust. 2. pkt 3, w brzmieniu:
„Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w danym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
[…] zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.”
Uchyla się.
2. Art. 19 ust. 4, w brzmieniu:
„Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone o premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.”
Uchyla się.

Art. 19 ust. 5, w brzmieniu:
„Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa uchwała Rady Ministrów.”
Przyjmuje brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia podstawowego określa uchwała Rady Ministrów.”

2. Art. 9. ust. 1. w brzmieniu:
"1. Rada Ministrów w drodze uchwały przyznaje nagrody i dotacje, przy czym łączna ich suma w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt."
przyjmuje brzmienie:
"1. Kanclerz przyznaje nagrody i dotacje, przy czym kwota pojedynczej nagrody lub dotacji nie może przekroczyć 35 000 lt."

3. W art. 9. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli nagroda lub dotacja przekracza kwotę 35 000 lt, przyznana zostaje ona w drodze uchwały Rady Ministrów.”

4. Art. 13. w brzmieniu:
"Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych."
uchyla się.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 383 o nauce i szkolnictwie:
1. Art. 20. [Benefity płacowe] w brzmieniu:
"Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie funkcji publicznych osób posiadających stopień naukowy zwiększa się o:
5% w przypadku osób posiadających stopień magistra internetowego;
10% w przypadku osób posiadających stopień doktora internetowego;
15% w przypadku osób posiadających stopień doktora habilitowanego internetowego;
20% w przypadku osób, o jakich mowa w art. 26 ust. 1,
25% w przypadku osób posiadających stopnie profesora i doktora habilitowanego internetowego.
W razie posiadania kilku stopni naukowych w kilku dziedzinach benefity płacowe, o jakich mowa w ust. 1, nie sumują się, a przy ustalaniu wynagrodzenia miesięcznego bierze się pod uwagę najwyższy posiadany stopień naukowy.
W razie uzyskania stopnia naukowego w trakcie trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego, benefit płacowy uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za kolejny miesiąc.
Podstawą dla ustalenia benefitów płacowych, o jakich mowa w ust. 1, jest lista naukowców na stronie głównej. Książę zapewnia aktualność danych na liście."
Uchyla się.

Art. 3.
Uchyla się:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych z dnia 15 stycznia 2017 roku,
2. Art. 3 i 4 uchwały Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek Programu Pracy Społecznej z 3 października 2020 r.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez NIA, jednakże nie później niż 7 listopada 2021 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Santiago Vilarte von Hippogriff, 13.10.2021, 22:38:13
  2. Tomasz Liberi, 14.10.2021, 00:45:53
  3. Janusz Zabieraj, 14.10.2021, 09:52:03

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Federico, 13.10.2021, 22:39:59

Głosy PRZECIW