Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości
od 17.03.2021 r. (21:29:16) do 19.03.2021 r. (23:55:03) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym

Art. 1. [Zmiana w przepisie]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym w art. 10 § 3 w brzmieniu:


Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:
1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) Marszałka Trybunału;
5) prowincji;
6) posła;
7) Prefekta Generalnego;
8) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli;
9) przewodniczącego składu, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 25.


po punkcie 3 dodaje się punkt 3a, który przyjmuje brzmienie:


3a) ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego;


Art. 2. [Zmiana w przepisie]


Art. 33 Ustawy Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym w brzmieniu:


§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a stronie nie przysługuje inny środek zaskarżenia, strona może złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli strona została pozbawiona możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.


przyjmuje brzmienie:


§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a uczestnikowi postępowania nie przysługuje inny środek zaskarżenia, uczestnik może złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli uczestnik nie miał zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi uczestnikami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli uczestnik został pozbawiony możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.


Art. 3. [Zmiana w przepisach]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym po art. 33 dodaje się art. 33a, który przyjmuje brzmienie:


§ 1. Jeżeli przez wydane orzeczenie doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw, bądź postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność, skargę kasacyjną złożyć może minister właściwy ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego.

§ 2. Wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego, uzyskuje on status strony.


Art. 4. [Wejście w życie]


Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Filip I Gryf, 18.03.2021, 07:58:37
  2. Konrad Einsiedler von Hippogriff, 19.03.2021, 17:26:28
  3. Prokrustes, 19.03.2021, 23:54:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW