Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
od 11.06.2020 r. (10:39:21) do 14.06.2020 r. (10:39:21)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską:

Cytuję:
Wysokie Układające się Strony:
Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
Reprezentowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
Jej Ekscelencja Prezydent Akrypa Ali Shariati
w imieniu Republiki Bialeńskiej
zawierają niniejszy traktat:


Art. 1.


1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
Art. 2.


1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji.
Art. 3.


Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na przedstawiciela dyplomatycznego (nie dotyczy to głowy państwa).
Art. 4.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, przedstawiciel dyplomatyczny:

nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
Art. 5.


1. Przedstawiciel dyplomatyczny może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela dyplomatycznego państwa wysyłającego.
Art. 6.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.
Art. 7.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzydziestego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.
Art. 8.


Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
(-)Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
(-)Jej Ekscelencja Prezydent Akrypa Ali Shariati
w imieniu Republiki Bialeńskiej

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Joanna Izabela, 11.06.2020, 10:41:41
  2. Wojciech Hergemon, 11.06.2020, 11:09:37
  3. Kuba Hogh-Sedrovski, 12.06.2020, 17:00:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW