Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej
od 19.05.2020 r. (19:48:21) do 22.05.2020 r. (19:48:21)
Treść głosowania

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Skreśla się Art. 1 ust. 1-4 („1.Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się.
3. Z konta bankowego stanowiącego własność instytucji użytecznej społecznie pobiera się podatek dzienny, określony w ust. 1 i 2 od kwoty stanowiącej różnicę między stanem konta w momencie poboru podatku, a kwotą wkładu własnego powiększonego o 30%.
4. Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa od 1 000 000 libertów.”).
2. Art. 2 („1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy; o właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.”)
otrzymuje brzmienie:
„1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.”.
3. Art. 6 ust. 1 („Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — za wyjątkiem podatków, o których mowa w art. 2 oraz podatków pobieranych z rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki oraz instytucji użytecznej społecznie — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. Podatki i opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.”.
4. Art. 8 („1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.”)
otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.”.
5. Art. 9 ust. 5 („Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”)
otrzymuje brzmienie:
„Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”.
6. Dodaje się Art. 10a [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych] o treści:
„1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
a) nazwę i opis inicjatywy,
b) wnioskowaną kwotę dotacji,
c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.”.

Art. 2
W Ustawie Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 3 ust. 4 („Osoba zarządzająca zawiadamia o zmianie wysokości wkładu własnego, co zostaje niezwłocznie uwzględnione na zasadzie art. 3 ust. 1. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Osoba zarządzająca zawiadamia Radę Ministrów o zmianie wysokości wkładu własnego. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”.
2. Art. 4 ust. 1 pkt 1 („jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa,”)
otrzymuje brzmienie:
„działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa – o ile nie wynikają one z mechanizmu działania inicjatywy użytecznej społecznie, przy czym dominującym mechanizmem działania inicjatywy użytecznej społecznie nie może być omijanie podatku.”.

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym przepisy wymagające wprowadzenia zmian przez NIA – z chwilą wprowadzenia tych zmian, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Wojciech Hergemon, 19.05.2020, 19:52:14
  2. Joanna Izabela, 20.05.2020, 12:04:58
  3. Adi Alatristé, 20.05.2020, 12:41:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Santiago Vilarte von Hippogriff, 20.05.2020, 18:21:38
  2. Michaś Elżbieta II, 21.05.2020, 17:33:35

Głosy PRZECIW