Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym
od 08.05.2020 r. (12:35:25) do 09.05.2020 r. (11:08:34) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1
W Ustawie Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 dodaje się 4) w brzmieniu „podmioty, o których mowa w art. 7 § 2”.

2. Skreśla się art. 3a („§ 1. Określenie „Obrońca” oznacza osobę, która nie jest Asesorem Trybunału, a która wyraziła wolę na reprezentowanie uczestników postępowania i została zewidencjonowana w spisie, o którym mowa w art. 16a. § 1. § 2. Określenie „reprezentowanie” oznacza podejmowanie czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na korzyść uczestnika postępowania.”).

3. Art. 16a w brzmieniu:
„§ 1. Przewodniczący Trybunału prowadzi w przeznaczonym do tego dziale Trybunału na Forum Centralnym, spis (listę) obrońców. Usługi obrońców opłacane są z budżetu państwa.
§ 2. Uzyskanie statusu obrońcy lub jego zrzeczenie się odbywa się po przez złożenie oświadczenia przed Przewodniczącym Trybunału.
§ 3. Uczestnik postępowania ma prawo do ustanowienia obrońcy. Do skutecznego ustanowienia obrońcy przez uczestnika postępowania konieczna jest zgoda obrońcy. Zgodę obrońcy uczestnik postępowania uzyskuje samodzielnie, w drodze indywidualnych ustaleń.
§ 4. Jeżeli obrońca zgodzi się na reprezentowanie uczestnika postępowania przed Trybunałem, przedkłada Trybunałowi stosowne pełnomocnictwo.
§ 5. Obrońca dostaje wynagrodzenie z rachunku Rady Ministrów za każdy dzień reprezentowania uczestnika postępowania. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania przyjmuje się dzień udzielenia pełnomocnictwa przez uczestnika postępowania, o którym mowa w §4. Za dzień zakończenia reprezentowania przyjmuje się dzień wycofania pełnomocnictwa lub dzień opublikowania wyroku przez Trybunał.
§ 6. Stawki dzienne wynagrodzenia dla obrońców określa rozporządzenie Rady Ministrów.
§ 7. Rozporządzenie Rady Ministrów może szczegółowo określić zasady wynagradzania, mając na uwadze ochronę przed wyłudzeniami funduszy z budżetu państwa oraz dookreślenie zasad nieujętych niniejszą ustawą, w tym ustanowić możliwość skorzystania z obrońcy w innych procesach bądź czynnościach przed Trybunałem. Rozporządzenie te może uzależniać wynagrodzenie za reprezentację od różnych warunków, w szczególności stanu majątku obywatela lub jego stażu w Księstwie Sarmacji.”

otrzymuje brzmienie

„§ 1. Uczestnik postępowania może udzielić przed Trybunałem Koronnym pełnomocnictwa do podejmowania czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na jego korzyść, co zwane jest dalej „udzieleniem pełnomocnictwa”.
§ 2. Udzielenie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą podjęcia przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa czynności procesowych.
§ 3. Udzielenie pełnomocnictwa wygasa z chwilą złożenia przed Trybunałem Koronnym stosownego oświadczenia przez uczestnika postępowania lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa.
§ 4. Nie można udzielić pełnomocnictwa Księciu, Asesorowi Trybunału oraz Prefektowi, ani osobie której udzieliła już pełnomocnictwa inna strona postępowania. W chwili powołania osoby, której udzielono pełnomocnictwa na funkcję wymienioną w zd. 1 udzielenie pełnomocnictwa wygasa.”
Art. 2
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania, lecz nie znajduje zastosowania do postępowań już wszczętych.
2. Uchyla się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia kwoty zwrotu dla obrońców procesowych (poz. 9487 DP).

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Joanna Izabela, 08.05.2020, 12:36:39
  2. Wojciech Hergemon, 08.05.2020, 12:57:03
    Projekt mojego autorstwa to i głosuję za.
  3. Adi Alatristé, 08.05.2020, 20:07:45
  4. Santiago Vilarte von Hippogriff, 08.05.2020, 21:50:04
  5. Michaś Elżbieta II, 09.05.2020, 02:04:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW