Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy o prefektach
od 30.10.2019 r. (21:19:34) do 31.10.2019 r. (22:21:10) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 3 ust. 1 („Prefekt Generalny jest wybierany przez Sejm na czteromiesięczną kadencję”) otrzymuje brzmienie „Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Kanclerz w drodze postanowienia”;
  2. Skreśla się art. 3a („(1) Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd Prefekta Generalnego: 1) gdy urząd Prefekta Generalnego jest opróżniony; 2) od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji Prefekta Generalnego. (2) Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie pięciu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu. (3) Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu. (4) Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na urząd i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. (5) Jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydata. Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość głosów pierwszej preferencji. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio. (6) Sejm może, w drodze uchwały, odwołać Prefekta Generalnego przed upływem kadencji”).
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 30.10.2019, 21:19:40
  2. Filip I Gryf, 30.10.2019, 21:24:53
  3. Adam Jerzy Piastowski, 30.10.2019, 22:48:13
  4. Andronik, 31.10.2019, 07:02:06

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW