Sejm Księstwa Sarmacji
Ratyfikacja traktatu z Federacją Nordacką
od 07.09.2019 r. (07:10:59) do 09.09.2019 r. (21:56:25) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację:

Cytuję:
Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji, a Federacją Nordacką


sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu XX sierpnia 2019 roku

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Albert Jan Maat, Kanclerz Księstwa Sarmacji
Jego Ekscelencja Januszek von Hippogriff-Pałasz, Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Prezydent Federacji Nordackiej,
w imieniu Federacji Nordackiej

uzgodniły, co następuje:


Art. 1.
Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.
1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
1. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
2. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.
1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.
1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Krasnodarsku.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Laurẽt Gedeon I, 07.09.2019, 09:26:57
  2. Wojciech Hergemon, 07.09.2019, 10:10:31
    Odsyłam do debaty.
  3. Michaś Elżbieta II, 09.09.2019, 19:45:03
  4. Ludwik Tomović, 09.09.2019, 21:37:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Santiago Vilarte von Hippogriff, 07.09.2019, 07:15:01
    Moją motywację wyjaśniłem podczas debaty.

Głosy PRZECIW