Sejm Księstwa Sarmacji
Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej
od 01.09.2019 r. (00:08:24) do 04.09.2019 r. (00:08:24)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU
nr ...
z dnia ...

Ordynacja procesowa trybunalska
Art. 1. Postępowanie przed Trybunałem Koronnym toczy się według przepisów niniejszej ustawy.

Art. 2. 1. Trybunał Koronny rozpatruje sprawę w rozsądnym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przeciwdziała przewlekaniu postępowania przez jego uczestników.
2. Trybunał Koronny nie sprzyja żadnej ze stron oraz stwarza stronom na równi możliwość bycia wysłuchanym i obrony swoich interesów.
3. Strony mogą swobodnie zgłaszać swoje żądania co do rozstrzygnięcia sprawy oraz powinny przytaczać fakty na poparcie swoich żądań i wskazywać dowody swoich twierdzeń. Trybunał Koronny może jednak, z zachowaniem bezstronności, samodzielnie dążyć do pełnego wyjaśnienia sprawy.
4. Uczestników postępowania zawiadamia się o dotyczących ich orzeczeniach i zarządzeniach.

Art. 3. 1. W zakresie sądownictwa zwykłego Trybunał Koronny rozpatruje roszczenia ze stosunków cywilnoprawnych (sprawy cywilne), oskarżenia o przestępstwo, odwołania od kary orzeczonej przez właściwy, inny organ za wykroczenie, wnioski o zwolnienie z odbycia reszty kary oraz wnioski o zatarcie skazania (sprawy karne) oraz wnioski o ustanowienie zakazu zbliżania się i o zniesienie takiego zakazu.
2. W zakresie sądownictwa kontrolnego Trybunał Koronny rozpatruje skargi na działalność innych organów władzy publicznej, niebędących wewnętrznymi organami samego Trybunału (sprawy sądowokontrolne), w tym protesty wyborcze.
3. W zakresie sądownictwa konstytucyjnego Trybunał Koronny rozpatruje wnioski o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższymi hierarchicznie oraz wnioski o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawy sądowokonstytucyjne).

Art. 4. 1. Postępowanie rozpoczyna się od wniesienia skargi albo wniosku odpowiedniego ze względu na przedmiot postępowania (pismo wszczynające postępowanie).
2. Pismo wszczynające postępowanie w sprawie innej niż sądowokonstytucyjna powinno zawierać oznaczenie stron, żądanie określonego rozstrzygnięcia, przytoczenie faktów na jego poparcie i wskazanie dowodów tych faktów.
3. Akt oskarżenia powinien zawierać wskazanie kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu. Nie wiąże ono Trybunału Koronnego przy orzekaniu.
4. Wniosek o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższymi hierarchicznie powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, wskazanie przepisów aktów normatywnych budzących wątpliwości oraz przepisów aktów normatywnych wyższych hierarchicznie, z którymi miałyby one być niezgodne oraz uzasadnienie wątpliwości co do wzajemnej zgodności tych przepisów.
5. Wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, wskazanie przepisów prawa, których wykładnia ma być ustalona oraz uzasadnienie wątpliwości co do prawidłowego rozumienia tych przepisów.
6. W dalszym toku postępowania wnioskodawca albo skarżący może zgłaszać nowe żądania, zmieniać i cofać dotychczasowe żądania oraz przytaczać nowe fakty na poparcie swoich żądań. Nie może to jednak prowadzić do istotowej zmiany przedmiotu sprawy. W takim przypadku Trybunał Koronny pomija niedopuszczalne żądania, cofnięcia żądań lub twierdzenia.

Art. 5. 1. Akt oskarżenia może wnieść określony ustawą oskarżyciel publiczny, a jeśli ustawa tak stanowi, to także poszkodowany jako oskarżyciel prywatny. Odwołanie od kary orzeczonej może wnieść skazany.
2. Skargę na działalność organu władzy publicznej może wnieść ten, kto ma interes prawny w stwierdzeniu zgodności tej działalności z prawem.
3. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie konstytucyjnej może wnieść Książę, Marszałek Sejmu, Kanclerz, Marszałek Trybunału Koronnego albo prowincja.
4. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej może także wnieść co najmniej trzecia część posłów albo co najmniej dziesiąta część obywateli. Te grupy wskazują we wniosku swojego przedstawiciela, przez którego działają w postępowaniu. Po wniesieniu wniosku nie można wycofać swojego udziału w nim.
5. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej wnosi także przewodniczący składu orzekającego Trybunału Koronnego w przypadku określonym przepisami ustawy.
6. Podmiot, który może wnieść wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej, aż do wydania wyroku może przystąpić do postępowania w takiej sprawie.

Art. 6. 1. Stronami w sprawie cywilnej są powód i wskazany przez niego pozwany.
2. Stronami w sprawie karnej z oskarżenia o przestępstwo są oskarżyciel i wskazany przez niego oskarżony; z odwołania od kary orzeczonej — skarżący oraz organ, który orzekł karę.
3. Stronami w sprawie z wniosku o ustanowienie zakazu zbliżania się albo o zniesienie takiego zakazu są wnioskodawca i osoby, które mają być objęte albo są objęte zakazem. Stroną w sprawie z wniosku o zniesienie takiego zakazu jest także podmiot, na wniosek którego ustanowiono

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Laurẽt Gedeon I, 01.09.2019, 00:12:08

Głosy PRZECIW

  1. Michaś Elżbieta II, 01.09.2019, 03:15:01
    Uważam że procedurę należy usprawniać w ramach istniejącej obecnie regulacji.
  2. Santiago Vilarte von Hippogriff, 01.09.2019, 08:32:22
  3. Wojciech Hergemon, 01.09.2019, 11:03:44
    Wszystko już jest w debacie, ale skrótowo. Regulacja byle jaka, nieprzemyślana, napisana w mojej ocenie tylko po to, żeby mieć własną regulację. Między projektem ordynacji a obecnym k.p.t.k. zieje wielka przepaść. K.p.t.k. to jednak efekt głębszych przemyśleń (odsyłam do 2 debat w sprawie k.p.t.k. - archiwa Sejmu) - lepiej nowelizować więc to co jest.
  4. Ludwik Tomović, 02.09.2019, 13:47:50