Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego
od 26.06.2019 r. (03:08:27) do 26.06.2019 r. (11:33:46) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Art. 1.
Art. 1 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz.P., poz. 10266) o treści: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów” otrzymuje brzmienie: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy” .
Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz.P., poz. 10266) dodaje się art. 1a o treści:
 1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
  1. gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
  2. na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany w terminie 7 dni od dnia zarządzenia naboru. W zgłoszeniu dowodzi spełniania warunków sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, Marszałek Sejmu zawiadamia Prefekturę Generalną.
 4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
 5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydatów w liczbie równej liczbie wolnych stanowisk asesorskich. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich.
Art. 3.
W Ustawie Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu (Dz.P., poz. 9149) skreśla się art. 7a („1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski: a) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie; b) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora. 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu. 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, należy zawiadomić prefekta. 4. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić. 6. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. 7. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni”).
Art. 4.
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza nabór na urzędy asesorskie nieobsadzone w dniu wejścia ustawy w życie, z zastrzeżeniem, że pierwszy termin zgłaszania kandydatur wynosi 48 godzin, kandydatury zgłoszone do dnia wejścia ustawy w życie uważa się za zgłoszone w tym terminie, a wysłuchań nie przeprowadza się ponownie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 26.06.2019, 03:08:38
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 26.06.2019, 06:39:39
 3. Filip von Sarm, 26.06.2019, 09:00:09
 4. Michaś Elżbieta II, 26.06.2019, 10:25:53
 5. Santiago Vilarte von Hippogriff, 26.06.2019, 11:03:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW