Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o odpowiedzialności Księcia (głosowanie ostateczne)
od 08.10.2013 r. (10:38:12) do 08.10.2013 r. (14:42:13)
Treść głosowania

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

(1) Skreśla się art. 7 ust. 2 („Osoba Księcia jest nietykalna”);

(2) W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”;

(3) W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do ust. 1 pkt 4;

(4) Art. 10 ust. 3 („Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię”) otrzymuje brzmienie „Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii”.

(5) Dodaje się art. 14b o tytule „Odpowiedzialność Księcia”, w brzmieniu:

1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.

2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 08.10.2013, 10:38:46
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 08.10.2013, 11:01:04
  3. Daniel Chojnacki, 08.10.2013, 11:10:19
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 08.10.2013, 11:19:14
  5. Misza Korab-Kaku, 08.10.2013, 12:07:38
  6. Mikołaj Torped, 08.10.2013, 13:53:53
  7. Karolina Aleksandra, 08.10.2013, 14:34:12

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW