Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o dyplomacji Księstwa
od 08.02.2019 r. (19:11:31) do 09.02.2019 r. (12:31:20) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna nr …
z dnia …
o dyplomacji Księstwa[/center]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1
Artykuł 9 ust. 8 w brzmieniu:

"Książę wspiera Radę Ministrów w zakresie polityki zewnętrznej Księstwa Sarmacji, a w szczególności:
 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może powołać i odwołać przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą podlegającą Księciu Służbę Dyplomatyczną Jego Książęcej Mości,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji;
 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe"

przyjmuje brzmienie:

"Książę, w kwestii polityki zagranicznej:
 1. na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji, którzy tworzą Korpus Dyplomatyczny,
 2. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
 3. ratyfikuje przedłożone przez Radę Ministrów umowy międzynarodowe. Ratyfikacja wymaga zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały."
Art. 2
Po artykule 24 dodaje się artykuł 24a o tytule "[Polityka zagraniczna]" i brzmieniu:
 1. Umowy międzynarodowe w imieniu Księstwa Sarmacji zawiera Rada Ministrów.
 2. Korpus Dyplomatyczny podlega Radzie Ministrów. Minister właściwy do spraw zagranicznych w drodze zarządzenia określa jego organizację i strukturę.
 3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa kryteria uznawania innych mikronacji.
 4. Rada Ministrów w formie uchwały postanawia o uznaniu innych mikronacji przez Księstwo Sarmacji. Dla wycofania uznania, przepis ten stosuje się odpowiednio.
 5. Ratyfikacji nie podlegają aneksy i inne załączniki do umowy międzynarodowej, jeżeli ratyfikowana umowa tak stanowi. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
 6. Do wypowiedzenia bądź zmiany umowy międzynarodowej, przepisy dotyczące ratyfikacji stosuje się odpowiednio.
Art. 3
Artykuł 35 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

"podejmowania, w porozumieniu z Księciem Sarmacji, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,"
przyjmuje brzmienie:

"podejmowania, za zgodą i w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,"
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Andrzej Swarzewski, 08.02.2019, 20:44:32
 2. Erik Otton von Hohenburg, 08.02.2019, 21:01:40
 3. Antoni Kacper Burbon-Conti, 08.02.2019, 21:24:33
 4. Prokrust Zombiakov, 08.02.2019, 21:37:00
 5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 09.02.2019, 08:55:55
 6. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 09.02.2019, 11:14:12
 7. Andrzej Fryderyk, 09.02.2019, 12:31:09

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW