Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych [Projekt z poprawkami]
od 24.01.2019 r. (20:53:04) do 27.01.2019 r. (00:30:35) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ... o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych

Art 1.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 1 o treści "Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."
przyjmuje brzmienie
"Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."

Art 2.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 2 o treści: "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji."
przyjmuje brzmienie
"Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się."

Art 3.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 6 o treści: "Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 2 500 lt, 500 lt"
przyjmuje brzmienie
"Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt".

Art. 4.

W rozdziale drugim, artykuł 6 o treści "Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów"
przyjmuje brzmienie
"Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów."

Art. 5.

W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę."

Art. 6.

Skreśla się artykuł 19 ustęp 3 o treści "Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, z rachunku której nie było możliwe pobranie podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 3."

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 24.01.2019, 20:56:43
  2. Prokrust Zombiakov, 24.01.2019, 22:01:59
  3. Andrzej Swarzewski, 25.01.2019, 22:17:25
  4. Antoni Kacper Burbon-Conti, 26.01.2019, 02:46:18
  5. Erik Otton von Hohenburg, 26.01.2019, 08:17:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Andrzej Fryderyk, 24.01.2019, 21:22:48
    Zdecydowany przeciw wobec kolejnego zniechęcania osób mniej aktywnych do powrotów.
  2. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 25.01.2019, 11:30:59