Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o likwidacji ciszy wyborczej
od 09.12.2018 r. (08:57:50) do 11.12.2018 r. (17:04:39) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o likwidacji ciszy wyborczej

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. skreśla się art. 6 ["[Cisza wyborcza] 1. Książę może, po zarządzeniu wyborów do Sejmu, i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania. 2. Regent może, po zarządzeniu wyborów Księcia i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania. 3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do referendum oraz organu zarządzającego referendum."].

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 09.12.2018, 08:59:01
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.12.2018, 10:55:23
  3. Peter West, 09.12.2018, 19:12:58
  4. Kristian Arped, 11.12.2018, 00:14:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 11.12.2018, 13:30:45
    Przeciw z uwagi na fakt, że obecny przepis jest fakultatywny.