Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności
od 28.11.2018 r. (10:51:01) do 29.11.2018 r. (13:55:36) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności


Art. 1
W ustawie Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki dokonuje się następujących zmian:
  1) art. 2 o treści:
1. Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą szkoły wyższe (uczelnie oraz akademie) i instytuty naukowe, zwane dalej instytucjami nauki.
2. Szkoły wyższe prowadzą studia wyższe i samodzielne badania naukowe oraz są zobowiązane do posiadania kadry naukowej wystarczającej do realizacji tych celów — dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni minimum jednego naukowca z tytułem co najmniej doktorskim, a przy prowadzeniu trzech lub więcej kierunków dodatkowo minimum jednego naukowca z tytułem profesorskim. Skład kadry naukowej jest udostępniany publicznie.
3. Instytuty naukowe prowadzą badania naukowe.
4. Instytucje nauki są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
5. Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni, w szczególności kompetencje, obowiązki i zadania oraz sposób wyłaniania jej organów.

przyjmuje brzmienie:
Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą instytucje nauki, które są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
2) art. 3 ust. 2 o treści:
Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów.
przyjmuje brzmienie:
Książę na wniosek instytucji nauki lub z inicjatywy własnej nadaje i upublicznia w profilu obywatela oraz odbiera i usuwa z z profilu obywatela tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe.
3) uchyla się przepisy art. 3 ust. 3 i 4 o treści:
  3. Instytuty naukowe po uzyskaniu akredytacji Rady Nauki mogą nadawać tytuły naukowe na poziomie magisterskim i doktorskim.
  4. Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy:
  1. nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na wniosek Rady Nauki,
  2. zatwierdzony przez Radę Nauki w trybie określonym w art. 4 ust. 3.
4) uchyla się przepisy art. 4 i 5 o treści:
  Art. 4. [Rada Nauki, akredytacja i uznawanie tytułów]
  1. Rada Nauki funkcjonuje przy Dworze Książęcym i składa się zarządców instytucji nauki. Do zadań Rady należy zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących edukacji i nauki, występowanie do Naczelnej Izby Architektury o dodanie lub usunięcie w profilu obywatela tytułu naukowego oraz oznaczenia instytucji jako instytucji nauki, zatwierdzanie tytułów naukowych. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. Rada Nauki wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
  2. Nadanie instytucji statusu szkoły wyższej wymaga uchwały Rady Nauki, stwierdzającej spełnienie przez instytucję warunków, o których mowa w art. 2 ust. 2.
  3. Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt.
  4. Rada Nauki udziela instytutowi naukowemu na czas określony akredytacji, o której mowa w art. 3 ust. 3, na wniosek tego instytutu. We wniosku umieszcza się opis dotychczasowej działalności instytutu i wymienia imiennie kadrę naukową. Akredytacja stanowi potwierdzenie posiadania kadry naukowej, niezbędnej do prowadzenia działalności naukowej i nadawania tytułów naukowych.
  5. Członkowie Rady Ministrów mogą zawierać umowy z instytucjami nauki dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki.
  6. Instytucje nauki nie mogą posiadać statusu innej instytucji.
  Art. 5. [Przepisy wprowadzające i zmiany w przepisach dotychczasowych]
  1. Książę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nauki spośród zarządców instytucji, działających na polu edukacji i nauki. Naczelna Izba Architektury na podstawie uchwały Rady Nauki o instytucjach wchodzących w jej skład dokona sklasyfikowana tych instytucji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucji nauki.
  2. W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 1 ust. 1 („Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”) otrzymuje brzmienie „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”;
  2. art. 23 ust. 2 („Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca”.
3. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów wymagających wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, które wchodzą w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
Art. 2
Uchyla się przepisy ustawy Sejmu nr 341 o promocji płodności.
Art. 3
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 28.11.2018, 11:02:38
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 28.11.2018, 11:48:33
 3. Peter West, 28.11.2018, 13:10:44
 4. Kristian Arped, 29.11.2018, 09:17:54
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.11.2018, 12:08:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW