Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat z Republiką Bialeńską
od 21.09.2018 r. (18:24:51) do 24.09.2018 r. (18:24:51)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację:

Cytuję:
Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 12 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Bajtuś,
Prezydent Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Republiki Bialeńskiej,

biorąc pod uwagę,
łączące oba kraje długoletnie więzy przyjaźni wywodzące się ze wspólnego kręgu kulturowego,
że Republika Bialeńska chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
1. Republika Bialeńska oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako Protektorat Księstwa Sarmacji.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Republice Bialeńskiej swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Republiki Bialeńskiej.
3. Republika Bialeńska oddaje Księstwu Sarmacji w zarząd własną infrastrukturę informatyczną.
4. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Republiki Bialeńskiej jako Protektoratu Księstwa Sarmacji.

§ 2.
1. Władzę nad terytorium Republiki Bialeńskiej sprawuje Księstwo Sarmacji w osobie Księcia Sarmacji, we współpracy z Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który jest wybierany przez obywateli Republiki Bialeńskiej, zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Bialeńskiej.
2. Przepis punktu poprzedzającego nie stoi w sprzeczności z uprawnieniem Parlamentu Republiki Bialeńskiej do czasowego powierzenia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Księciu Sarmacji.
3. Przepis ustępu pierwszego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez Sejm Księstwa Sarmacji lub Księcia Sarmacji Prezydentowi Republiki Bialeńskiej kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Republiki Bialeńskiej.
4. W systemie informatycznym Księstwa Sarmacji tworzy się miasto Wolnograd, będące stolicą Republiki Bialeńskiej.
5. Władze Republiki Bialeńskiej w przeciągu trzydziestu dni od wejścia niniejszej Umowy w życie podejmą działania by dostosować prawo Republiki Bialeńskiej do porządku konstytucyjnego Księstwa Sarmacji.

§ 3.
Obywatele Republiki Bialeńskiej stają się obywatelami Księstwa Sarmacji, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązani są w przeciągu 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie, do złożenia publicznie przysięgi obywatelskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Księstwa Sarmacji.

§ 4.
Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Republice Bialeńskiej do dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, które może nastąpić za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną większością ⅔ głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do udziału w głosowaniu.
3. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnogradzie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 21.09.2018, 18:41:21
  2. Erik Otton von Hohenburg, 21.09.2018, 20:15:58
  3. Helwetyk Romański, 22.09.2018, 10:14:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 21.09.2018, 21:17:53