Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o tytułach, lennach i herbach
od 29.08.2018 r. (14:12:03) do 01.09.2018 r. (14:12:03)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia o tytułach, lennach i herbach

Art. 1.
1. Książę nadaje i odbiera wsie lenne.
2. Książę nadaje i odbiera ziemie honorowe (lenna) przysługujące tytułowi.
3. Książę nadaje i pozbawia herbu szlacheckiego lub arystokratycznego, a w przypadku określonym w art. 5 ust. 1 udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się herbem.
4. Pozbawienie tytułu arystokratycznego albo szlacheckiego, lenna lub herbu następuje na wniosek jego posiadacza, w drodze prawomocnego wyroku sądu albo w drodze postanowienia Księcia wydanego za zgodą Sejmu.

Art. 2.
1. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły szlacheckie:
[offset=10]1. co najmniej 3 wsi — kawalera,
2. co najmniej 7 wsi — baroneta,
3. co najmniej 12 wsi — barona,
4. co najmniej 18 wsi — wicehrabiego.[/offset]
2. Posiadaczom nadań przysługują następujące tytuły arystokratyczne:
[offset=10]1. co najmniej 30 wsi — hrabiego,
2. co najmniej 45 wsi — markiza,
3. co najmniej 65 wsi — diuka, chyba że posiadacz jest Księciem lub Księciem-Seniorem.[/offset]
3. Wskazanych w ustępach poprzedzających tytułów nie łączy się, a posiadaczowi nadania przysługuje tytuł najwyższy.

Art. 3.
1. Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:
[offset=10]1. co najmniej 70 wsi — barona,
2. co najmniej 80 wsi — wicehrabiego,
3. co najmniej 95 wsi — hrabiego,
4. co najmniej 115 wsi — markiza.[/offset]
2. Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje dodatkowy tytuł arystokratyczny diuka w przypadku łącznej liczby nadań co najmniej 135 wsi.
3. Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny w przypadku następującej łącznej liczby nadań:
[offset=10]1. co najmniej 140 wsi — barona,
2. co najmniej 170 wsi — wicehrabiego,
3. co najmniej 205 wsi — hrabiego.[/offset]
4. Księciu oraz Książętom-Seniorom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł arystokratyczny markiza w przypadku następującej łącznej liczby nadań co najmniej 240 wsi.

Art. 4.
1. Na wniosek posiadacza minimum tytułu barona, Książę może nadać ziemię honorową.
2. Posiadacz więcej niż jednego tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może zwrócić się z wnioskiem o nadanie kolejnych ziem honorowych.

Art. 5.
1. Książę udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się aktualny wykaz udzielonych zezwoleń.
3. Jeśli to możliwe Książę wydaje zgodę na posługiwanie się tytułem honorowym pełnionemu urzędowi, nie zaś osobie sprawującej ów urząd. Zasadę stosuje się również do udzielonych już zezwoleń.

Art. 6.
1. Heroldia Księstwa Sarmacji opracowuje i aktualizuje oficjalną tytulaturę obowiązującą w miejscach publicznych w odniesieniu do szlachciców i arystokracji Księstwa Sarmacji.
2. Heroldia Księstwa Sarmacji opracowuje i aktualizuje jednolite zasady heraldyczne obowiązujące na terenie Księstwa Sarmacji.
3. Heroldia Księstwa Sarmacji opracowuje i utrzymuje Herbarz Sarmacki, który zawiera wszystkie herby sarmackie wraz z ich nazwą, opisem i herbownymi.
4. Nowo wynoszony do godności szlachcic zobowiązany jest by w terminie do 3 miesięcy wystąpić do Heroldii Księstwa Sarmacji o herb, który zostanie dla niego przygotowywany lub poprawiony bezpłatnie.
5. Jeśli nowo nobilitowany do godności szlachcic uchybi terminowi wskazanemu w punkcie 3 Heroldia Księstwa Sarmacji wystawia upomnienie i wezwanie do wystąpienia o herb w ciągu kolejnych 14 dni.
6. Jeśli nadal nobilitowany nie zrealizuje obowiązku nań nałożonego, Heroldia Księstwa Sarmacji nada mu herb wcześniej przygotowany.
7. Wraz z nadaniem herbu nobilitowany otrzymuje Akt Nobilitacji.

Art. 7.
1. Nadane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia ordery i odznaczenia zachowują ważność.
2. Nadane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia herby zachowują ważność.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Traci moc Rozporządzenie Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 17 czerwca 2011 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 29.08.2018, 14:12:23
  2. Erik Otton von Hohenburg, 29.08.2018, 15:00:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 30.08.2018, 15:50:41

Głosy PRZECIW