Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat z Pustkowiami Winków
od 21.08.2018 r. (13:27:40) do 24.08.2018 r. (13:27:40)
Treść głosowania

Sejm wyraża zgodę na ratyfikację:

Cytuję:
Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków
sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu 17 sierpnia 2018 roku (55 roku Po Bombach)


Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Otto von Teller, Prezydent i Wielka Szycha,
w imieniu Pustkowi Winków
uzgodniły, co następuje:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.

1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
a. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
b. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.

1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnym Mieście Winktown.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 21.08.2018, 13:28:44
  2. Erik Otton von Hohenburg, 21.08.2018, 14:47:29
  3. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 21.08.2018, 16:32:56
  4. Konrad Jakub Arped-Friedman, 21.08.2018, 17:37:04
  5. Tomasz Ivo Hugo, 24.08.2018, 13:26:14

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW