Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zrównaniu siły głosu obywateli sarmackich
od 22.07.2018 r. (11:37:08) do 25.07.2018 r. (11:37:08)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zrównaniu siły głosu obywateli sarmackich

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 8 ust. 2 po słowie „przysługuje” dodaje się słowa „w wyborach Księcia”;
 2. art. 8 ust. 3 („Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego”) otrzymuje brzmienie „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3”.
Art. 2.
 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 343 o zmianie sposobu liczenia siły głosu z dnia 6 lipca 2018 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, w okresie od 6 sierpnia do 6 września 2018 roku. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 22.07.2018, 11:39:11
  Jednocześnie wnoszę o referendum zatwierdzające
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 22.07.2018, 12:36:06
 3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 22.07.2018, 18:43:58
  Również wnoszę o referendum zatwierdzające

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW