Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Trybunale Koronnym
od 21.07.2018 r. (14:27:15) do 23.07.2018 r. (07:50:13) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Asesorzy]
 1. W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów.
 2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez asesora, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Sejm może, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, bezwzględną większością głosów, odwołać asesora z funkcji w przypadku bezczynności. W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny.
Art. 2. [Marszałek]
 1. Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów. Marszałek nie może być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
 2. Jeżeli funkcja Marszałka jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Art. 3. [Ławnicy]
 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie asesora lub asesorów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Ławnika powołuje, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie, a jeżeli porozumienia nie osiągnięto w terminie trzech dni, ławnika wybiera Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.
Art. 4. [Przepisy zmieniające]
W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 5 ust. 3 („Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”) otrzymuje brzmienie „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”;
 2. art. 5 ust. 5 zd. 1 („Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”) otrzymuje brzmienie „Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”;
 3. skreśla się art. 5 ust. 7 („Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę”).
Art. 5. [Przepisy przejściowe]
Asesorów sprawujących funkcje w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za wybranych zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 6. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 21.07.2018, 14:30:58
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 21.07.2018, 15:01:43
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.07.2018, 15:15:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW