Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej
od 23.06.2018 r. (09:28:31) do 26.06.2018 r. (09:28:31)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 5 ust. 4 („Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00”) otrzymuje brzmienie: „Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa w tym dniu o godzinie 21.00”;
  2. art. 9a („Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”) otrzymuje brzmienie: „System informatyczny Księstwa Sarmacji rozsyła wiadomości e-mail informujące o możliwości oddania głosu: ogół obywateli w chwili rozpoczęcia głosowania oraz ogół niegłosujących o godzinie 9.00 ostatniego dnia głosowania; taką informację zamieszcza się również na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji”;
  3. art. 15 ust. 2 („Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów, wyłonionych z listy wyborczej ogólnej, są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu nie można uzupełnić, a do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie, Książę zarządza wybory uzupełniające. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio”.
Art. 2.
  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.
  2. Art. 1 pkt 1 nie stosuje się do głosowań zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.
  3. Art. 1 pkt 2 wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 23.06.2018, 09:30:03
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 23.06.2018, 11:57:40
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.06.2018, 20:12:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW