Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o promocji płodności
od 21.06.2018 r. (14:03:17) do 23.06.2018 r. (19:07:01) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o promocji płodności
Art. 1.
Definicje legalne
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
[offset=5]1) Nowym obywatelu — rozumie się przez to osobę, która otrzymała paszport sarmacki i obywatelstwo sarmackie po wejściu ustawy w życie i nigdy w przeszłości nie posiadała obywatelstwa Księstwa;
2) Pionierze — rozumie się przez to obywatela Sarmacji, który dzięki swoim działaniom rekrutacyjnym i reklamowym, doprowadził do sprowadzenia do Księstwa nowego obywatela;
3) Instytucjach nauki — rozumie się przez to instytucje nauki w rozumieniu Ustawy Sejmu nr 338 z dnia 23 maja 2018 roku o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki (Dz. P. 10113).[/offset]
Art. 2.
Fundusz aktywnościowo-wzrostowy
 1. Rada Ministrów wypłaca jednorazowo kwotę w wysokości 25 tysięcy libertów pionierowi oraz 10 tysięcy nowemu obywatelowi, na zasadach określonych poniżej.

 2. Pionier oraz nowy obywatel składają wspólnie, w określonym przez Kanclerza miejscu, wniosek o wypłacenie kwot o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od uzyskania obywatelstwa przez nowego obywatela.

 3. Warunkiem wypłaty kwot o których jest mowa w ust. 1, jest pisemne potwierdzenie nowego obywatela w złożonym wniosku, że uzyskał on paszport sarmacki w wyniku działań wskazanego pioniera.

 4. Nowy obywatel może złożyć potwierdzenie o którym mowa w ust. 3 tylko wobec jednego pioniera.

 5. Jeżeli nowy obywatel posiada obywatelstwo nieprzerwanie od przynajmniej trzech miesięcy oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, może on wraz ze swoim pionierem złożyć wniosek o którym mowa w ust. 1 powtórnie, przy czym kwoty wypłacane przez Radę Ministrów są zwiększone dwukrotnie.

 6. Termin złożenia wniosku o którym mowa w ust. 5 wynosi 14 dni od chwili upłynięcia trzech miesięcy od uzyskania obywatelstwa przez nowego obywatela.

 7. Szczegóły dotyczące procedury złożenia i rozpatrzenia wniosku ustala Kanclerz.

Art. 3.
Nagroda za zasługi dla demografii
 1. Rada Ministrów może w drodze uchwały przyznać nagrodę do 100 tysięcy libertów osobom lub instytucjom, które w istotny sposób przyczyniły się do wzrostu demograficznego w Księstwie lub promocji Sarmacji.

 2. Nagrodę o której mowa w ust. 1 można również przyznać na wniosek zainteresowanej osoby, instytucji oraz na wniosek innych organów państwowych lub grupy obywateli.

Art. 4.
Rada Konsultacyjna przy Jego Książęcej Mości
 1. Tworzy się Radę Konsultacyjną przy Jego Książęcej Mości, która jest organem mającym na celu pobudzanie aktywności politycznej wśród młodych obywateli.

 2. Rada Konsultacyjna przy Jego Książęcej Mości:
  [offset=5]1) posiada inicjatywę ustawodawczą, za wyjątkiem projektów ustaw konstytucyjnych;
  2) może przedkładać Sejmowi wnioski o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej;
  3) może kierować zapytania do członków Rady Ministrów;
  4) opiniuje projekty aktów prawnych procedowanych przez Sejm, pod względem ich użyteczności oraz przydatności młodym obywatelom i prowadzeniu polityki demograficznej;
  5) jest ciałem doradczym względem organów państwowych w dziedzinach o których mowa w punkcie poprzedzającym.[/offset]
 3. Każdy, kto posiada obywatelstwo sarmackie krócej niż sześć miesięcy i nie posiadał obywatelstwa w przeszłości, nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz nie jest posłem lub asesorem, może złożyć do Księcia wniosek o powołanie w skład Rady Konsultacyjnej przy Jego Książęcej Mości.

 4. Książę stwierdza utratę członkostwa w Radzie w przypadku:
  [offset=5]1) zrzeczenia się członkostwa w Radzie;
  2) utraty obywatelstwa sarmackiego;
  3) upłynięcia terminu sześciu miesięcy od chwili uzyskania obywatelstwa po raz pierwszy;
  4) prawomocnego wyroku sądowego.[/offset]
 5. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej jednej trzeciej członków. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, nie wymagają publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

 6. Rada wybiera i odwołuje swojego przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej jednej trzeciej członków. Wiceprzewodniczących Rady powołuje i odwołuje jej Przewodniczący.

 7. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz braku Wiceprzewodniczących, tymczasowego Przewodniczącego, do czasu wyboru właściwego Przewodniczącego, wskazuje Książę spośród członków Rady.

 8. Przewodniczący z pomocą Wiceprzewodniczących Rady, kieruje jej pracami oraz reprezentuje stanowisko Rady.

 9. Rada może uchwalić swój Regulamin, który doprecyzuje jej ustrój wewnętrzny.

Art. 5.
Pakiet startowy
Nowym obywatelom, przez okres trzech miesięcy od uzyskania obywatelstwa, przysługuje:
[offset=5]1) pierwszeństwo w naborze na stanowiska w instytucjach Korpusu Administracji Rządowej;
2) zwiększony o 25% dochód z serc i komentarzy;
3) możliwość uzyskania od Rady Ministrów nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 50 tysięcy libertów, na okres do sześciu miesięcy. Szczegóły dotyczące udzielania pożyczek może ustalić rozporządzenie Rady Ministrów.[/offset]
Art. 6.
Interaktywny przewodnik
 1. W systemie informatycznym Księstwa wprowadza się funkcjonalność działającą w sposób następujący:
  [offset=5]1) utworzy się podstronę zawierającą interaktywny przewodnik (tutorial) z kolejnymi zadaniami do wykonania przez każdego nowo zarejestrowanego użytkownika;
  2) każde zadanie zawierać będzie numer i nazwę zadania do wykonania, szczegóły jego wykonania oraz informację dotyczącą postępów w jego wykonaniu;
  3) po spełnieniu określonych warunków, system zaliczy zdanie oraz przyzna odpowiednią nagrodę;
  4) nagrodami są odznaki w formie graficznej, wraz z adnotacjami na temat warunków otrzymania odznaki. Wyświetlane są one w profilu mieszkańca;
  5) po wykonaniu wszystkich zadań, system przyznaje odrębną odznakę.[/offset]
 2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Izby Architektury, określa, w drodze rozporządzenia, zadania, o których mowa w ust. 1, oraz wypłacane za ich wykonanie nagrody pieniężne. Wysokość nagrody pieniężnej może być uzależniona od okresu zamieszkania w Księstwie Sarmacji.
 3. Szczegóły techniczno-informatyczne dotyczące wykonania postanowień niniejszego artykułu, zostawia się w gestii inwencji Naczelnej Izby Architektury.

Art. 7.
System mentorów
 1. Każdy obywatel może dobrowolnie zadeklarować się jako mentor nowego obywatela i poprowadzić go według schematu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 2. Za każdy wykonany punkt schematu, mentor otrzymuje nagrodę pieniężną z budżetu Rady Ministrów, w wysokości określonej w schemacie.

 3. Nagrodę wypłaca się na wniosek mentora, o ile nowy obywatel potwierdzi pod wnioskiem fakt uzyskania pomocy w wykonaniu określonego zadania.

 4. Nowy obywatel może potwierdzić fakt o którym mowa w ust. 3 tylko wobec jednego mentora.

 5. Rolę mentora może wykonywać osoba fizyczna bądź instytucja nauki.

Art. 8.
Współpraca z instytucjami nauki
 1. Rada Ministrów może podpisać umowę z instytucją nauki na edukację nowych obywateli oraz nowo zarejestrowanych mieszkańców oraz opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, mających na celu pomagać nowym mieszkańcom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.

 2. Umowa może ustanawiać warunki płatności i innych korzyści świadczonych przez Radę Ministrów na rzecz instytucji nauki, w zamian za wykonywanie zadań o których mowa w ustępie poprzedzającym.

Art. 9.
Przepisy końcowe
 1. Art. 11 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje i organy określone w odrębnych przepisach prawa — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio”.
 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 5 pkt 2 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem implementacji zmian wynikających z realizacji ich postanowień przez Naczelną Izbę Architektury.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 21.06.2018, 14:08:56
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 21.06.2018, 14:32:43
 3. Kristian Arped, 22.06.2018, 17:58:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.06.2018, 15:53:13
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 23.06.2018, 11:58:33

Głosy PRZECIW