Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o wyborze Kanclerza przez Sejm
od 15.06.2018 r. (14:31:09) do 18.06.2018 r. (09:45:19) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o wyborze Kanclerza przez Sejm

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 26 ust. 1 („Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu. Sejm przyjmuje wniosek w terminie czternastu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza”;
 2. skreśla się art. 26 ust. 3 („Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące”);
 3. skreśla się art. 26 ust. 4 („W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo”);
 4. art. 27 otrzymuje tytuł „Powoływanie Kanclerza przez Księcia” i brzmienie:
  1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie siedmiu dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm.
  2. Sejm w terminie siedmiu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.
 5. art. 28 ust. 1 („Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej czterech piątych głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli wotum nieufności zostanie wyrażone Książę niezwłocznie zarządza wybory Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności, składając wniosek o powołanie nowego Kanclerza”;
 6. art. 28 ust. 2 („Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”.
Art. 2.
 1. W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. skreśla się występujące w odpowiednich przypadkach słowa „Kanclerz”, „oraz wybory Kanclerza”, „lub wybory Kanclerza” oraz „wybory Kanclerza”;
  2. skreśla się art. 4 ust. 3 („Wybory Kanclerza zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: (1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Kanclerza, (2) tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji, (3) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów”);
  3. skreśla się art. 7b („1. Kandydaturę na urząd Kanclerza może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: (1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, (2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności, (3) nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion”);
  4. skreśla się art. 9 ust. 4 („W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos wskazując wybranego kandydata, albo oddaje głos pusty”);
  5. skreśla się art. 10b („1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Kanclerza Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: (1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, (2) liczbę wyborców, (3) liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, (4) kandydata wybranego na urząd Kanclerza. 2. Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów. 3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend. 4. W drugiej turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. 5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni kandydata z bezwzględną większością głosów, za wybranego uważa się kandydata, który zdobył zwykłą większość głosów. 6. Wybrany kandydat obejmuje urząd Kanclerza po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: «Ślubuję uroczyście jako Kanclerz Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji». Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej”);
  6. skreśla się art. 12 ust. 2 („Kadencja Kanclerza trwa od chwili złożenia przez Kanclerza przysięgi do chwili złożenia przysięgi przez kolejnego Kanclerza”), tytuł artykułu zmienia się odpowiednio;
  7. skreśla się art. 17 ust. 4 („Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Kanclerza”).
 2. Art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności”) otrzymuje brzmienie „przedstawienia Księciu wniosku o powołanie Kanclerza”.
 3. Przepisy ustępów poprzedzających mają moc ustawy zwykłej.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Kanclerza sprawującego urząd w dniu wejścia ustawy w życie uważa się za powołanego zgodnie z przepisami ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 15.06.2018, 14:31:33
  Popieram i wnoszę o zarządzenie przez Jego Książęcą Mość referendum zatwierdzającego
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 15.06.2018, 14:39:03
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.06.2018, 19:15:14
  Referendum
 4. Konrad Jakub Arped-Friedman, 17.06.2018, 21:31:22
  Referendum
 5. Kristian Arped, 17.06.2018, 21:31:38
  Referendum

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW