Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu (inicjatywa obywatelska)
od 08.06.2018 r. (13:00:06) do 10.06.2018 r. (22:16:40) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady
suwerenności Narodu


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) otrzymuje brzmienie „opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące”;
 2. art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) otrzymuje brzmienie „uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu albo”;
 3. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „referendum”;
 4. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”;
 5. w art. 22 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „opróżnienia tronu książęcego”;
 6. w art. 22 ust. 2 dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum”.
Art. 2.
 1. W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. dodaje się art. 16a o tytule „Referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego”, w brzmieniu „W przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego Marszałek Sejmu wchodzi w miejsce Księcia w skład Książęcej Komisji Wyborczej oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia”.
 2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 08.06.2018, 13:02:08
 2. Kristian Arped, 10.06.2018, 13:50:30
 3. Konrad Jakub Arped-Friedman, 10.06.2018, 19:54:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 08.06.2018, 13:59:12
  Jak już wspominałam - referendum
 2. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 09.06.2018, 11:50:33
  MRD - referendum