Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych: zatwierdzenie
od 05.06.2018 r. (22:59:57) do 08.06.2018 r. (07:55:41) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustalamy poniższe zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych:

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]
Z budżetu Dworu Książęcego wypłaca się wynagrodzenia:
 1. Księcia,
 2. Radców Naczelnej Izby Architektury,
 3. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości,
 4. Członków Dworu Książęcego.
Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]
 1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy o których mowa w art. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego i premii uznaniowej.
 2. Wynagrodzenie podstawowe:
  1. Księcia wynosi 20000 lt,
  2. Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi 20000 lt,
  3. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora wynosi od 5000 do 10000 lt,
  4. Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora wynosi od 1000 do 5000 lt,
  5. Członków Dworu Książęcego wynosi od 5000 do 10000 lt.
 3. O wypłacie wynagrodzenia w określonej wysokości decyduje Książę w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Marszałka Dworu Książęcego lub Marszałka Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości.
 4. Premia uznaniowa wynosi nie więcej niż 25000 lt. Książę wypłaca ją w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Marszałka Dworu Książęcego.
 5. Wynagrodzenia za pełnienie więcej niż jednej funkcji publicznej łączą się.
Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzenia]
Wynagrodzenia wypłaca się w terminie do 10 dnia następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie się należy.

Art. 4. [Przepisy końcowe]
 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Uchyla się Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 24 lutego 2018 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 05.06.2018, 23:01:04
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 06.06.2018, 07:22:26
 3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 06.06.2018, 07:55:20

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Kristian Arped, 07.06.2018, 17:09:23
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 08.06.2018, 00:11:59

Głosy PRZECIW