Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
od 22.05.2018 r. (12:45:07) do 23.05.2018 r. (16:46:26) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki
Art. 1 [Założenia edukacji]
Edukacja w Księstwie Sarmacji stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji i za podstawę przyjmuje uniwersalne normy etyki. Kształcenie służy rozwijaniu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Księstwa Sarmacji, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i odrębności samorządów. Edukacja zapewnia każdemu warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Art. 2 [Organizacja działalności edukacyjnej]
1. Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą szkoły wyższe (uczelnie oraz akademie) i instytuty naukowe, zwane dalej instytucjami nauki.
2. Szkoły wyższe prowadzą studia wyższe i samodzielne badania naukowe oraz są zobowiązane do posiadania kadry naukowej wystarczającej do realizacji tych celów – dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni minimum jednego naukowca z tytułem co najmniej doktorskim, a przy prowadzeniu trzech lub więcej kierunków dodatkowo minimum jednego naukowca z tytułem profesorskim. Skład kadry naukowej jest udostępniany publicznie.
3. Instytuty naukowe prowadzą badania naukowe.
4. Instytucje nauki są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
5. Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni, w szczególności kompetencje, obowiązki i zadania oraz sposób wyłaniania jej organów.
Art. 3 [Tytuły naukowe]
1. Tytułami naukowymi są: magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych - medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki.
2. Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów.
3. Instytuty naukowe po uzyskaniu akredytacji Rady Nauki mogą nadawać tytuły naukowe na poziomie magisterskim i doktorskim.
4. Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy:
1) nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na wniosek Rady Nauki,
2) zatwierdzony przez Radę Nauki w trybie określonym w art. 4 ust. 3.
Art. 4 [Rada Nauki, akredytacja i uznawanie tytułów]
1. Rada Nauki funkcjonuje przy Dworze Książęcym i składa się zarządców instytucji nauki. Do zadań Rady należy zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących edukacji i nauki, występowanie do Naczelnej Izby Architektury o dodanie lub usunięcie w profilu obywatela tytułu naukowego oraz oznaczenia instytucji jako instytucji nauki, zatwierdzanie tytułów naukowych. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. Rada Nauki wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Nadanie instytucji statusu szkoły wyższej wymaga uchwały Rady Nauki, stwierdzającej spełnienie przez instytucję warunków, o których mowa w art. 2 ust. 2.
3. Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt.
4. Rada Nauki udziela instytutowi naukowemu na czas określony akredytacji, o której mowa w art. 3 ust. 3, na wniosek tego instytutu. We wniosku umieszcza się opis dotychczasowej działalności instytutu i wymienia imiennie kadrę naukową. Akredytacja stanowi potwierdzenie posiadania kadry naukowej, niezbędnej do prowadzenia działalności naukowej i nadawania tytułów naukowych.
5. Członkowie Rady Ministrów mogą zawierać umowy z instytucjami nauki dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki.
6. Instytucje nauki nie mogą posiadać statusu innej instytucji.
Art. 5 [Przepisy wprowadzające i zmiany w przepisach dotychczasowych]
1. Książę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nauki spośród zarządców instytucji, działających na polu edukacji i nauki. Naczelna Izba Administracji na podstawie uchwały Rady Nauki o instytucjach wchodzących w jej skład dokona sklasyfikowana tych instytucji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucji nauki.
2. W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
- art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”
- art. 23 ust. 2 o treści:
Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji.
przyjmuje brzmienie:
Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
3. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów wymagających wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, które wchodzą w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 22.05.2018, 12:48:26
    Kontrpropozycji nie zgłoszono, a zawsze można dokonać nowelizacji.
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 22.05.2018, 13:02:02
  3. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 22.05.2018, 13:12:10
  4. Susanne Delfina Kierkeller, 23.05.2018, 11:48:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 23.05.2018, 16:45:31

Głosy PRZECIW