Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o kadencyjności urzędu książęcego
od 18.05.2018 r. (12:45:15) do 21.05.2018 r. (10:24:21) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o kadencyjności urzędu książęcego

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres dwunastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
2. w art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) skreśla się słowo „lub”;
3. w art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) dodaje się na końcu słowo „lub”;
4. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „zakończenia kadencji”;
5. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 4 ust. 2 („Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”) otrzymuje brzmienie „Wybory Księcia, w przypadku opróżnienia tronu, zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”
2. w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) trzy tygodnie przed upływem kadencji Księcia, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obecnie panującego Księcia.
2. Przepis art. 2 ma moc ustawy zwykłej.
[/quote]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.05.2018, 15:18:57
    Tak jak wspominałam w debacie. Ustawa nie jest rozwiązaniem, ale jest koniecznością.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 20.05.2018, 22:11:22
  2. Helwetyk Romański, 21.05.2018, 10:24:13

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 18.05.2018, 14:07:32
  2. Susanne Delfina Kierkeller, 19.05.2018, 21:52:56