Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych
od 24.04.2018 r. (10:57:53) do 27.04.2018 r. (13:10:33) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

(projekt)


Ustawa konstytucyjna
z dnia …
o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych


W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1


1. Art. 9. ust. 6, o treści:


Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach


przyjmuje brzmienie:


"Książę wydaje rozporządzenia na zasadach określonych w art. 30."


2. Art. 9. ust. 8, o treści:


Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności:
 1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji.


przyjmuje brzmienie:


"Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności:
 1. zawiera umowy międzynarodowe i upoważnia inne organy państwowe do zawierania tychże umów;
 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji;
 3. za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe."

Art. 2


Art. 12. ust. 3, o treści:


Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego może wejść w życie z chwilą ogłoszenia. Rozporządzenie podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm.


przyjmuje brzmienie:


"Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego może wejść w życie z chwilą ogłoszenia. Rozporządzenie podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm, który zatwierdza je w drodze uchwały."

Art. 3


Art. 19, o treści:

[*]Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji przewiduje inny tryb.
[*]Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb.
[*]Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.przyjmuje brzmienie:


"Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb."

Art. 4


Art. 30, o treści:
[*]Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
[*]Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.przyjmuje brzmienie:

 1. "Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
 3. Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm w drodze uchwały.
 4. Sejm może w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.
 5. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej."

Art. 5


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 24.04.2018, 11:12:52
 2. Andrzej Fryderyk, 24.04.2018, 12:01:55
 3. Prokrust Zombiakov, 24.04.2018, 23:58:55
 4. Kristian Arped, 25.04.2018, 15:44:48
 5. Wojciech Hergemon, 25.04.2018, 19:51:19

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Albert Jan Maat von Hippogriff, 26.04.2018, 21:41:20

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.04.2018, 07:21:20