Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka do Ustawy o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych
od 23.04.2018 r. (22:15:20) do 24.04.2018 r. (10:53:26) (głosowanie skrócono)
Treść głosowania

1. W projekcie skreśla się art. 1. ust. 1. [ Art. 9. ust. 6, o treści: "Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach" przyjmuje brzmienie: "Książę wydaje rozporządzenia na zasadach określonych w art. 30."


2. Art. 4. projektu, w części dotyczącej nowego brzmienia przepisu art. 30 Ustawy, modyfikuje się tak, że ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie." oraz skreśla się ust. 5.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.04.2018, 23:58:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 23.04.2018, 22:15:37
  2. Wojciech Hergemon, 23.04.2018, 22:16:15
  3. Andrzej Fryderyk, 24.04.2018, 00:06:17
  4. Kristian Arped, 24.04.2018, 10:07:00