Sejm Księstwa Sarmacji
Ponowne uchwalenie Ustawy o zmianie Ustawy o NIA
od 12.04.2018 r. (14:47:07) do 17.04.2018 r. (14:47:07)
Treść głosowania

(projekt)

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury


W Ustawie Sejmu nr 175 z dnia 11 maja 2013 roku o Naczelnej Izbie Architektury (Dz. P. poz. 5968), zwanej dalej “Ustawą”, wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1.

 1. Art. 6a. Ustawy, o treści:

  Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz radcy Naczelnej Izby Architektury


  staje się ustępem 1. tego artykułu i przyjmuje brzmienie:


  “Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz, Radcy Naczelnej Izby Architektury oraz właściciele infrastruktury. Radcy Naczelnej Izby Architektury mogą na wniosek i w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami tworzyć, zmieniać i usuwać konta FTP lub w inny sposób umożliwiać im dostęp do wybranych elementów systemu informatycznego.”.

 2. W art. 6a. Ustawy, po ustępie 1. dodaje się ustęp 2. w następującym brzmieniu:


  Ilekroć w Ustawie jest mowa o właścicielach infrastruktury, należy przez to rozumieć osoby, które w życiu realnym, a zwłaszcza w rozumieniu prawa Rzeczypospolitej Polskiej, są właścicielami domen i serwerów sarmackich.".

 3. W art. 6a. Ustawy, po ustępie 2. dodaje się ustęp 3. w następującym brzmieniu:


  “Dostęp o którym mowa w ust. 1. polega na biernym i pasywnym korzystaniu z dostępnych narzędzi i nie uprawnia do przeprowadzania zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, chyba że:


  1. są to prace wykonywane przez Radców Naczelnej Izby Architektury w zakresie ich ustawowych obowiązków;
  2. zostało to uzgodnione i zatwierdzone przez większość składu Naczelnej Izby Architektury;
  3. są to prace wykonywane przez właścicieli infrastruktury w zakresie niezbędnym i stosownym dla celów konserwacji i utrzymania sprawności infrastruktury informatycznej;
  4. wynika to wprost z przepisów konstytucji bądź ustaw, a przez to jest częścią wykonywania swoich obowiązków przez odpowiedni organ, zwłaszcza jeżeli poszczególne przepisy stanowią iż daną funkcjonalnością zarządza określony organ.”.

 4. W art. 6a. Ustawy, po po ustępie 3. dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu:


  “Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP, baz danych i innych narzędzi, o których mowa w ust. 1, o ile warunki te nie naruszają postanowień przepisów z ust. 3.”.

Art. 2.


Po art. 6c. Ustawy dodaje się art. 6d. w następującym brzmieniu:


“1. Uprawnienia w panelu administracyjnym Instytutu Przestrzegania Netykiety nadają i odbierają Kanclerz oraz Radcy Naczelnej Izby Architektury, o ile istnieje ku temu podstawa prawna lub dostęp ten jest wymagany ze względu na piastowane stanowisko.


2. Inne podmioty mogą zarządzać uprawnieniami w panelu na zasadach określonych przez Kanclerza.”.

Art. 3.


Po art. 6d. Ustawy dodaje się art. 6e. w następującym brzmieniu:

“1. Status administratora na Forum Centralnym posiadają:


1. Kanclerz i Książę — którzy są liderami grupy administratorów;
2. Radcy Naczelnej Izby Architektury;
3. Prefekt Generalny;
4. właściciele infrastruktury — o ile wyrażą taką wolę;
5. inne osoby wskazane przez Kanclerza.


2. Forum Centralnym administruje Rada Ministrów oraz:


1. Radcy Naczelnej Izby Architektury, w zakresie wykonywania ich zadań wynikających z art. 1. ust. 1 niniejszej Ustawy;
2. Prefekt Generalny, w zakresie wykonywania jego kompetencji i obowiązków wynikających ze sprawowanego urzędu;
3. właściciele infrastruktury, w zakresie niezbędnym i stosownym dla celów konserwacji i utrzymania sprawności infrastruktury informatycznej;
4. Książę oraz inne osoby i grupy użytkowników — na zasadach określonych przez Kanclerza.


3. Poprzez administrację Forum Centralnym, rozumie się korzystanie z narzędzi administracyjnych i moderatorskich, a także z panelu administratora, w celu dokonywania zmian w zakresie ustalonych weń ustawień i uprawnień, bądź w celu utworzenia, edycji lub usunięcia wypowiedzi, wątku, działu lub kategorii.”.

Art. 4.

 1. Traci moc art. 6b. Ustawy, o treści:


  Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, przyznaje i odbiera dostęp do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

 2. Traci moc art. 6c. Ustawy, o treści:


  1. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.
  2. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać warunki korzystania z dostępu do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

Art. 5.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 12.04.2018, 14:51:41
 2. Andrzej Fryderyk, 12.04.2018, 16:13:14
 3. Kristian Arped, 13.04.2018, 13:19:22
 4. Wojciech Hergemon, 14.04.2018, 09:28:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Albert Jan Maat von Hippogriff, 12.04.2018, 17:16:46
 2. Prokrustes, 13.04.2018, 21:16:32

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 12.04.2018, 18:09:07