Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała Sejmu w sprawie zatwierdzenie Rozporządzenia Księcia o wynagrodzeniach
od 18.02.2018 r. (15:48:09) do 21.02.2018 r. (15:48:09)
Treść głosowania

Cytuję:
Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych
Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustalamy poniższe zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych:

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]
Z budżetu Dworu Książęcego wypłaca się wynagrodzenia:
 1. Księcia,
 2. członków i Radców Naczelnej Izby Architektury,
 3. Ambasadorów Księstwa Sarmacji,
 4. Członków Dworu Książęcego.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]
 1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy o których mowa w art. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego, dodatku służbowego i premii uznaniowej.
 2. Wynagrodzenie podstawowe:
  1. Księcia wynosi 15000 lt,
  2. członków Naczelnej Izby Architektury, niebędących Radcami, wynosi 5000 lt,
  3. Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi 15000 lt,
  4. Ambasadorów Księstwa Sarmacji wynosi 9000 lt,
  5. Członków Dworu Książęcego wynosi 9000 lt.
 3. Dodatek służbowy:
  1. Radców Naczelnej Izby Architektury wynosi 10000 lt,
  2. Marszałka Koronnego wynosi 5000 lt,
  3. Legata Koronnego wynosi 3000 lt.
 4. Premia uznaniowa wynosi nie więcej niż 25000 lt. Książę wypłaca ją w drodze własnej decyzji, lub na wniosek Marszałka Dworu Książęcego lub Radców Naczelnej Izby Architektury.
 5. Wynagrodzenia za pełnienie więcej niż jednej funkcji publicznej łączą się.

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzenia]
Wynagrodzenia wypłaca się w terminie do 10 dnia następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie się należy.

Art. 4. [Przepisy końcowe]
 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Uchyla się rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 15 grudnia 2016 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Marceli z Ossolińskich Bordoński, 18.02.2018, 20:13:42
 2. Prokrust Zombiakov, 18.02.2018, 21:36:42
 3. Wojciech Hergemon, 18.02.2018, 23:12:39
 4. Andrzej Fryderyk, 18.02.2018, 23:27:26
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.02.2018, 00:26:05
 6. Konrad Jakub Arped-Friedman, 19.02.2018, 19:35:16
 7. Gauleiter Kakulski, 20.02.2018, 02:16:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW