Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ordynacji wyborczej
od 10.12.2017 r. (16:57:17) do 13.12.2017 r. (16:57:17)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza
Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
 1. Art. 2 ust. 2 pkt. 4 (“w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”) otrzymuje brzmienie: w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 2. Skreśla się art. 2a (“Jednorazowo urząd Kanclerza lub mandat poselski można pełnić maksymalnie dwie, także niepełne, kadencje z rzędu. Kolejne objęcie urzędu Kanclerza lub mandatu poselskiego może nastąpić po przerwie trwającej minimum jedną, również niepełną, kadencję.”).
 3. Art. 3 ust. 2 (“Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.”) otrzymuje brzmienie: Książęcą Komisję wyborczą stanowią Książę, przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury powoływany przez Księcia, Marszałek Trybunału Koronnego, a w przypadku wakatu na stanowisku Asesor Trybunału Koronnego powoływany przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
 4. Art. 5 ust. 6 (“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: a) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89; b) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119; c) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”) otrzymuje brzmienie: W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: a) 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi do 39; b) 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 40 do 59; c) 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi od 60 do 79; d) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli w momencie zarządzenia wyborów wynosi co najmniej 80
 5. Art. 7 ust. 7 (“Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury i spełniających warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.”) otrzymuje brzmienie: Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów, które uzyskały co najmniej pięć podpisów aktywnych obywateli nie startujących w ramach danej listy, jak również posiadają co najmniej jednego kandydata spełniającego warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.
 6. Dodaje się art. 7b ust. 2 pkt. 3: nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu.
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 10.12.2017, 16:59:00
 2. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.12.2017, 13:21:23
 3. Paviel Gustolúpulo, 11.12.2017, 13:43:05
 4. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 11.12.2017, 18:29:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 10.12.2017, 17:21:42

Głosy PRZECIW