Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
od 01.10.2017 r. (09:37:20) do 05.10.2017 r. (09:37:20)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
Art. 1 [Przepisy nowelizujące]
Dokonuje się zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku w sposób taki, iż:
  1. Do art. 32ha. dodaje się pkt. 3 o następującej treści “Asesora odwołuje Sejm, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb odwołania asesora określa ustawa.”. Punkty 3-5 ulegają zwiększeniu o jeden.
  2. Art. 32n. pkt. 3 (“Karami dyscyplinarnymi są: a) złożenie z urzędu; b) grzywna; c) nagana.“) otrzymuje brzmienie “Karami dyscyplinarnymi są: a) grzywna; b) nagana”.
  3. Art. 32n. pkt. 6 (“Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania, a jeśli miałaby być wymierzona kara złożenia z urzędu, to jednomyślnie. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.”) otrzymuje brzmienie “Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.”
Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Albert Felimi-Liderski, 01.10.2017, 13:19:05
  2. Paviel Gustolúpulo, 02.10.2017, 09:58:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Laurẽt Gedeon I, 01.10.2017, 19:15:25

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 02.10.2017, 18:13:09
  2. Kristian Arped, 03.10.2017, 16:18:57