Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #77] Ustawa o zmianie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym
od 11.08.2017 r. (14:09:46) do 14.08.2017 r. (14:09:46)
Treść głosowania

Art. 1
Tracą moc: Art. 4 par. 3 i par. 4 Ustawy.
Art. 2
Art. 4 par. 2 Ustawy o treści:
"Jeżeli wymaga tego zawiłość sprawy, interes publiczny, dobro wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes uczestnika postępowania, przewodniczący Trybunału może wyznaczyć skład o liczebności zwiększonej o jednego albo dwóch asesorów, a w przypadku spraw ustrojowych liczebność ta może być zwiększona o większą liczbę asesorów."

przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli wymaga tego zawiłość sprawy, interes publiczny, dobro wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes uczestnika postępowania, przewodniczący Trybunału może wyznaczyć skład o liczebności zwiększonej o jednego albo dwóch asesorów.”
Art. 3
Art. 4 par. 7 Ustawy o treści:
"Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową oraz w przedmiocie skargi kasacyjnej w składzie trzech asesorów."

przyjmuje brzmienie:

„Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową oraz w przedmiocie skargi kasacyjnej w pełnym składzie”.
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Składy orzekające wyznaczone w sprawach zawisłych przed Trybunałem w dniu wejścia w życie Ustawy nie podlegają zmianom.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Niegosław Sarewicz, 11.08.2017, 14:26:02
  2. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 11.08.2017, 15:12:23
  3. Timan Demollari, 11.08.2017, 15:20:29
  4. Fryderyk von Hohenzollern, 11.08.2017, 20:39:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Thimoteus ik Hohentsolern, 11.08.2017, 19:24:58
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 12.08.2017, 21:22:24

Głosy PRZECIW

  1. John Rasmusen, 11.08.2017, 14:12:32
  2. Laurẽt Gedeon I, 11.08.2017, 14:57:20
  3. Konrad Jakub Arped-Friedman, 11.08.2017, 20:11:21