Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości
od 03.10.2013 r. (14:02:46) do 03.10.2013 r. (17:26:33)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej i Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dodaje się art. 1a o tytule „Tajność wyborów i referendów”, w brzmieniu „Wybory i referenda odbywają się w głosowaniu tajnym”;

(2) Art. 3 ust. 2* otrzymuje brzmienie „Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Prezesem Sądu Najwyższego tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia”;

(3) Skreśla się art. 3 ust. 3**;

(4) W art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do referendum oraz organu zarządzającego referendum”;

(5) Art. 10 ust. 2*** otrzymuje brzmienie „Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości […]”;

(6) W art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Marszałek-Senior stwierdza wygaśnięcie mandatu Marszałka Sejmu lub w przypadku, gdy funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona”.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

(1) W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu „prowadzenie agitacji wyborczej (referendalnej), choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów (referendum)”;

(2) W art. 40 ust. 2 dodaje się odesłanie do nowo dodanego pkt. 14.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______________________________________________________
* Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane i odwoływane przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka Książęcej Komisji Wyborczej. Podział obowiązków poszczególnych członków Książęcej Komisji Wyborczej określa Książę.
** Komisarz wyborczy traci funkcję z mocy prawa w przypadku ubiegania się o wybór do Sejmu.
*** Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości: […]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 03.10.2013, 14:03:05
  2. Daniel Chojnacki, 03.10.2013, 14:04:25
  3. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 03.10.2013, 14:07:37
  4. Misza Korab-Kaku, 03.10.2013, 14:23:36
  5. Karolina Aleksandra, 03.10.2013, 14:26:13
  6. Mikołaj Torped, 03.10.2013, 15:11:15
  7. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 03.10.2013, 17:09:44

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW