Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach
od 02.10.2013 r. (11:34:46) do 02.10.2013 r. (17:38:47)
Treść głosowania

Art. 1. [Zmiana Ustawy o prefektach]

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się art. 2 („1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w oficjalnym dziale prowincji na Forum Centralnym, zwanym dalej „obszarem prowincji”. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w pozostałych miejscach oraz w odniesieniu do prowincji, dla których nie powołano właściwych prefektów”);

2) Art. 3 ust. 2 („Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji”) otrzymuje brzmienie: „Prefektów powołuje i odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego. Kanclerz powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego”;

3) W art. 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 3”;

4) Dodaje się art. 7c o tytule „Prawo Rzeczypospolitej Polskiej” w brzmieniu:

„1. Prefekt może postanowić o usunięciu istotnych elementów unikalnej wypowiedzi w przypadku podejrzenia jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej niewyczerpującymi znamion czynów zabronionych określonych w sarmackiej ustawie karnej. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki czynności określoną w ust. 1 może podjąć każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”;

5) Występujące w art. 8, w odpowiednich przypadkach, słowo „czat”, zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „kanał IRC”;

6) Skreśla się art. 9a („1. Biuro Analizy Nadużyć, zwane dalej „BAN”, jest jednostką Prefektury Generalnej właściwą w sprawach wykrywania i ścigania przestępstw określonych w art. 40 pkt 3, art. 40 pkt 9–11 oraz — jeżeli pokrzywdzonym jest Korona — art. 43 pkt 6 Kodeksu Sprawiedliwości. 2. Prefektów BAN powołuje Książę na wniosek Prefekta Generalnego, a odwołuje ich na wniosek Prefekta Generalnego lub z własnej inicjatywy. Książę może odmówić powołania oraz odwołać prefekta bez podania przyczyny. 3. Prefektowi BAN, w zakresie jego właściwości, przysługują uprawnienia Prefekta Generalnego. Wykonywanie tych uprawnień następuje w porozumieniu z Prefektem Generalnym”);

7) Art. 9b ust. 1 („W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego określonego w art. 9a, prefekt BAN jest uprawniony do podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści”) otrzymuje brzmienie: „W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego, Prefekt Generalny jest uprawniony do podjęcia lub wydania innemu organowi władzy publicznej polecenia podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści”;

8) Skreśla się art. 9b ust. 2 („Jeżeli majątek pochodzi z czynu zabronionego innego niż określony w ust. 1, prefekt BAN podejmuje działania określone w ust. 1 na wniosek Prefekta Generalnego”);

9) Art. 9b ust. 3 („Na postanowienie prefekta BAN określone w ust. 1 i 2 przysługuje skarga do sądu”) otrzymuje brzmienie: „Na postanowienie Prefekta Generalnego przysługuje skarga do sądu”.

Art. 2. [Przepisy zmieniające]

1) W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej”;
2. Art. 44 pkt 2 („uporczywe używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym”) otrzymuje brzmienie: „używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym”.

2) W Ustawie Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 2a ust. 1 („Ławników mianuje Sejm, na wniosek Księcia, prowincji lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej”) otrzymuje brzmienie: „Ławników powołuje Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, na trzymiesięczną kadencję”.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 2 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia głoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 02.10.2013, 11:35:04
  2. Mikołaj Torped, 02.10.2013, 11:44:57
  3. Daniel Chojnacki, 02.10.2013, 11:45:20
  4. Karolina Aleksandra, 02.10.2013, 17:32:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 02.10.2013, 12:26:03

Głosy PRZECIW

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 02.10.2013, 11:49:23
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 02.10.2013, 15:09:21