Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #48] Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK)
od 08.03.2017 r. (20:47:23) do 11.03.2017 r. (20:47:23)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU
nr …
z dnia …

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
i ustawy — Regulamin Sejmu
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 32b pkt 3 (kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm;) otrzymuje brzmienie:

3) kontroluje działalność:
1) Księcia, z zastrzeżeniem jego działalności jako przewodniczącego Trybunału Koronnego,
2) Rady Ministrów, Kanclerza, ministrów i innych organów władzy państwowej, powołanych ustawą bądź rozporządzeniem,
3) organów władzy samorządowej;

2) po art. 32h dodaje się art. 32ha i art. 32hb w brzmieniu:

Art. 32ha.
1. Asesorem może być obywatel sarmacki, który:
1) nie jest posłem ani członkiem Rady Ministrów;
2) nie jest obywatelem obcego państwa wirtualnego ani nie sprawuje w takim państwie funkcji publicznej;
3) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo.
2. Asesora powołuje Sejm uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb wyboru asesora określi ustawa.
3. Książę ogłasza opróżnienie urzędu przez asesora z mocy prawa, gdy asesor:
1) przestał być obywatelem sarmackim;
2) został skazany prawomocnym wyrokiem Trybunału Koronnego za umyślne przestępstwo;
3) objął mandat posła, urząd Kanclerza lub urząd ministra.
4. Książę stwierdza opróżnienie urzędu przez asesora, który nabył obywatelstwo obcego państwa wirtualnego albo rozpoczął pełnienie funkcji publicznej w takim państwie.
5. Książę odwołuje asesora, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Może on takie oświadczenie odrzucić, jednakże odwoła asesora, jeżeli ponowi on zrzeczenie po upływie trzech dni, ale nie później, niż po upływie tygodnia.
Art. 32hb.
1. Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę spośród asesorów.
2. Opróżnienie przez Marszałka Trybunału Koronnego urzędu asesorskiego skutkuje opróżnieniem przez niego także urzędu Marszałka.
3. Książę odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Przepis art. 32ha ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
3) uchyla się art. 32i–32m*;
4) art. 32n** otrzymuje brzmienie:

Art. 32n.
1. Asesor bądź Marszałek Trybunału Koronnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli zaniedbuje swoje obowiązki, wykonuje je nienależycie lub postępuje w sposób uchybiający godności sprawowanego urzędu.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarną egzekwuje Kolegium Trybunału Koronnego, które stanowią asesorzy, a któremu przewodniczy Marszałek Trybunału Koronnego.
3. Karami dyscyplinarnymi są:
1) złożenie z urzędu;
2) grzywna;
3) nagana.
4. Postępowanie dyscyplinarne przed Kolegium rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o pociągnięcie asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez Marszałka Trybunału Koronnego, asesora, Księcia albo Sejm. We wniosku należy określić żądany wymiar kary.
5. Jeżeli pociągnięty do odpowiedzialności miałby być Marszałek Trybunału Koronnego, w postępowaniu dyscyplinarnym przeciw niemu jego obowiązki pełni asesor najstarszy stażem. Na poczet stażu asesora zalicza się czas sprawowania przez niego urzędu asesorskiego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie postępowania.
6. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania, a jeśli miałaby być wymierzona kara złożenia z urzędu, to jednomyślnie. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.
Art. 2.
W ustawie Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 r. — Regulamin Sejmu po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

Art. 7a. [Procedura wyboru asesora]
1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
1) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
2) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, należy zawiadomić prefekta.
4. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić. Sejm wysłuchuje kandydata w ciągu następnych 7 dni; posłowie mogą zadawać pytania.
5. Marszałek Sejmu może skrócić wysłuchanie kandydata na urząd asesorski, jeżeli trwało ono przynajmniej 3 dni i:
1) w tym czasie nie zostały zadane żadne pytania;
2) w ciągu 24 poprzednich godzin nie zostało zadane żadne pytanie, a na wszystkie pytania zadane wcześniej kandydat udzielił odpowiedzi.
6. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. Głosowanie trwa 7 dni, przy czym stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 4; po upływie tego czasu Marszałek zamyka je i publikuje uchwałę w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, jeżeli została podjęta.
7. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* treść uchylanych przepisów

Art. 32i.


Asesorem może być, kto:

 1. jest obywatelem sarmackim;
 2. ma możność sprawowania funkcji publicznych;
 3. nie jest posłem;
 4. nie kandyduje do Sejmu;
 5. nie jest obywatelem innej mikronacji ani nie sprawuje jej funkcji publicznych;
 6. nie został skazany za przestępstwo;
 7. dysponuje wiedzą prawniczą na wysokim poziomie.
Art. 32j.
 1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Marszałek Sejmu wszczyna postępowanie uchwałodawcze z urzędu:
  1. na 14 dni przed upływem kadencji asesora;
  2. jeżeli asesor utraci funkcję;
  3. w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 32g ust. 2, w razie potrzeby.
 3. Marszałek Sejmu może zażądać od kandydata, by:
  1. wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 1–2;
  2. oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 3–7;
  a jeżeli kandydat zaniecha tego, odrzucić jego kandydaturę.
Art. 32k.


Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę.

Art. 32l.

 1. Asesor traci funkcję z mocy prawa:
  1. jeżeli złoży rezygnację;
  2. jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 32i.
 2. Utratę funkcji podaje do wiadomości publicznej Marszałek Trybunału Koronnego.

Art. 32m.

 1. Marszałek Trybunału Koronnego traci funkcję z mocy prawa:
  1. jeżeli złoży rezygnację;
  2. jeżeli przestanie sprawować funkcję asesora.
 2. Utratę funkcji podaje do wiadomości publicznej Książę.

** treść zmienionych przepisów

Art. 32n.
 1. Kolegium Trybunału Koronnego może:
  1. odwołać z urzędu Marszałka Trybunału Koronnego lub asesora;
  2. udzielić Marszałkowi Trybunału Koronnego albo asesorowi nagany;
  jeżeli nie wykonuje on swoich obowiązków albo swoim zachowaniem naraża Trybunał Koronny na utratę zaufania społecznego.
 2. W skład Kolegium wchodzą:
  1. Marszałek Trybunału Koronnego, jako przewodniczący;
  2. asesorzy.
 3. Kolegium przyjmuje uchwały większością ⅔ głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, na wniosek członka Kolegium, Księcia, Marszałka Sejmu albo Sejmu.
 4. Uprawniony do głosowania nie jest członek Kolegium, którego dotyczy wniosek.
 5. Jeżeli wniosek dotyczy przewodniczącego Kolegium, zastępuje go:
  1. wnioskodawca, jeżeli jest członkiem Kolegium;
  2. wskazany przez wnioskodawcę członek Kolegium, jeżeli wnioskodawca nie jest członkiem.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. John Rasmusen, 08.03.2017, 20:51:01
 2. Piotr II Grzegorz, 08.03.2017, 21:04:51
 3. Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, 08.03.2017, 21:32:00
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 08.03.2017, 22:01:18
 5. Laurẽt Gedeon I, 08.03.2017, 22:49:47
 6. Thimoteus ik Hohentsolern, 09.03.2017, 08:22:01
 7. Andrzej Fryderyk, 09.03.2017, 19:07:02
 8. Krzysztof von Thorn-Macak, 09.03.2017, 19:48:46
 9. Adam Jerzy Piastowski, 10.03.2017, 10:16:38

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 08.03.2017, 22:33:51
 2. GdL, 10.03.2017, 17:27:31

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 08.03.2017, 20:55:57
 2. Michaś Elżbieta II, 11.03.2017, 16:21:24