Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #36] Ustawa o IUS
od 09.02.2017 r. (08:40:45) do 09.02.2017 r. (18:26:08)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ....
o inicjatywach użytecznych społecznie


Art. 1. [Definicja inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Ilekroć w ustawie mowa o:
  1. Inicjatywie użytecznej społecznie — należy przez to rozumieć inicjatywę obejmującą swoim działaniem terytorium Księstwa Sarmacji bądź jego części, która podejmuje działania powszechnie uznawane za użyteczne społecznie.
  2. 2. Wkładzie własnym — należy przez to rozumieć ilość środków pieniężnych zabezpieczonych na rachunku bankowym właściwym dla finansowania inicjatywy na potrzeby pokrycia świadczeń wynikających z charakteru inicjatywy.
Art. 2. [Przyznanie tytułu inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Tytuł inicjatywy użytecznej społecznie przyznaje Rada Ministrów w drodze uchwały, na wniosek autora inicjatywy złożony w miejscu wyznaczonym przez Radę Ministrów.
 2. Składający wniosek zobowiązany jest podać:
  1. nazwę inicjatywy,
  2. dane autora inicjatywy,
  3. ID instytucji, pod którym działa inicjatywa,
  4. odnośniki do aktualnych działań inicjatywy,
  5. opis inicjatywy,
  6. informacje o wysokości planowanego wkładu własnego.
 3. Wniosek rozpatruje się, jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku uzyska on pisemne poparcie nie mniej niż dziesięciu obywateli. Obywatel udziela pisemnego poparcia poprzez podpisanie wniosku.
 4. Rada Ministrów przekazany wniosek rozpatruje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania niezbędnego poparcia. Brak decyzji Rady Ministrów we wskazanym terminie uznaje się za decyzję pozytywną nadania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie.
Art. 3. [Inicjatywa użyteczna społecznie]
 1. Niezwłocznie po podjęciu przez Radę Ministrów uchwały instytucja inicjatywy użytecznej społecznie zostaje sklasyfikowana w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako "inicjatywa użyteczna społecznie" oraz uzyskuje prawo do publikacji, jeśli takowego dotychczas nie posiadała.
 2. Osoba zarządzająca inicjatywą użyteczną społecznie zobligowana jest do zabezpieczenia na rachunku bankowym instytucji inicjatywy użytecznej społecznie środków pieniężnych do kwoty zgłoszonego we wniosku wkładu własnego w terminie 3 dni od chwili opublikowania uchwały.
 3. W artykułach publikowanych w ramach instytucji inicjatywy użytecznej społecznie tantiemy za serce dla artykułu oraz komentarz do artykułu zwiększa się półtorakrotnie względem wysokości tantiem określonych odrębnymi przepisami prawa.
 4. Szczegóły wynikające z charakteru inicjatywy, a nieuregulowane niniejszą ustawą, są ustalane w drodze umowy między Radą Ministrów a właścicielem inicjatywy.
 5. Osoba zarządzająca zawiadamia o zmianie wysokości wkładu własnego, co zostaje niezwłocznie uwzględnione na zasadzie art. 3 ust. 1. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.
Art. 4. [Utrata tytułu inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Rada Ministrów w drodze uchwały może postanowić o odebraniu tytułu inicjatywy użytecznej społecznie w przypadku stwierdzenia:
  1. jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa,
  2. naruszenia wkładu własnego w sposób inny niż wynikający z charakteru inicjatywy,
  3. ukarania osoby zarządzającej inicjatywą wyrokiem sądowym za przestępstwo bądź przestępstwa na podstawie odrębnych przepisów prawa, które zostały popełnione w stosunku do inicjatywy użytecznej społecznie.
Art. 5. [Zmiany w innych ustawach]
Art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku ["Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie."] otrzymuje brzmienie: "Z konta bankowego stanowiącego własność instytucji użytecznej społecznie pobiera się podatek dzienny, określony w ust. 1 i 2 od kwoty stanowiącej różnicę między stanem konta w momencie poboru podatku, a kwotą wkładu własnego powiększonego o 30%."
Art. 6. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez Naczelną Izbę Architektury, jednakże nie później niż 14 dni od chwili przedłożenia do wykonania.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 09.02.2017, 08:46:04
 2. Tomasz Ivo Hugo, 09.02.2017, 09:13:56
 3. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 09.02.2017, 10:27:26
 4. Yennefer von Witcher, 09.02.2017, 10:47:56
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.02.2017, 11:28:00
 6. Piotr II Grzegorz, 09.02.2017, 11:30:06
  Jest to szansa dla Złotej Wolności, jako instytucji i w ogóle szansa na racjonalny obrót libertem. Chociaż wydaje mi się, że w ogóle podatek od półrozpadu liberta należy zlikwidować.
 7. Roland Heach-Romański, 09.02.2017, 11:52:47
 8. Adam Jerzy Piastowski, 09.02.2017, 13:15:46
 9. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 09.02.2017, 14:05:33
 10. Laurẽt Gedeon I, 09.02.2017, 16:18:43
 11. Guedes de Lima, 09.02.2017, 18:25:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW