Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #31] Ustawa Sejmu o nowelizacji ustawy o prefektach
od 25.01.2017 r. (11:47:16) do 28.01.2017 r. (11:47:16)
Treść głosowania

Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W art. 9 ust. 2 ["Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny."] otrzymuje brzmienie:
  2. Książę może, na umotywowany wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 2. W art. 9 ust. 3 ["Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny"] otrzymuje brzmienie:
  3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 3. W art. 9 ust. 4 ["Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu."] otrzymuje brzmienie:
  4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Koronnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji z zastrzeżeniem, że od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.
 4. W art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:
  4a. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o wydaleniu, wobec wydalanego stosuje się odpowiednio przepisy o zatrzymaniu.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Fryderyk von Hohenzollern, 25.01.2017, 11:52:08
 2. Tomasz Ivo Hugo, 25.01.2017, 11:52:37
 3. Cudzoziemiec, 25.01.2017, 11:53:19
 4. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 25.01.2017, 11:54:50
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.01.2017, 12:04:56
 6. Albert Felimi-Liderski, 25.01.2017, 12:42:25
 7. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 25.01.2017, 14:50:52
 8. Roland Heach-Romański, 25.01.2017, 15:45:56
 9. Yennefer von Witcher, 25.01.2017, 17:04:53
 10. Laurẽt Gedeon I, 25.01.2017, 17:06:06
 11. Adam Jerzy Piastowski, 25.01.2017, 17:12:13
 12. Guedes de Lima, 25.01.2017, 17:34:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Andrzej Fryderyk, 25.01.2017, 23:33:42
  Nie jestem pewien czy rozwiązuje to wszystkie problemy. Z powodu dość krótkiej debaty nie miałem możliwości dokładnie przeanalizować projektu i wyroku TK.
 2. Daniel January von Tauer-Krak, 26.01.2017, 13:11:23
 3. Otto von Spee-Asketil, 26.01.2017, 18:14:30

Głosy PRZECIW