Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #29] Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych
od 21.01.2017 r. (20:21:37) do 24.01.2017 r. (20:21:37)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych
Art. 1. [Przepisy zmieniające]
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 16 przyjmuje tytuł [Program Pracy Społecznej] oraz brzmienie:
  1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu.
  3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS.
  4. Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%.
 2. Art. 16a przyjmuje tytuł [Praca Społeczna] oraz brzmienie:
  1. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
   1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
   2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
   3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  2. Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata:
   1. opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu,
   2. opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu,
   3. wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu,
   4. opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu,
   5. dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu,
   6. dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu.
  3. Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział, wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół.
 3. Dodaje się art. 16 ust. 5 w brzmieniu: Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2.
Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w chwili wdrożenia zmian przez Naczelną Izbę Architektury.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Fryderyk von Hohenzollern, 21.01.2017, 20:27:32
 2. Cudzoziemiec, 21.01.2017, 20:27:44
  Wielkie brawa dla diuka Czuguł-Chana za ciekawe zmiany i uatrakcyjnianie naszej gospodarki!
 3. Tomasz Ivo Hugo, 21.01.2017, 20:45:32
 4. Arsacjusz Arped, 21.01.2017, 20:53:52
 5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 21.01.2017, 21:07:07
 6. Andrzej Fryderyk, 21.01.2017, 21:43:31
 7. Yennefer von Witcher, 21.01.2017, 21:58:13
  Cieszą mnie niezmiernie każde działania w kierunku uatrakcyjnienia naszej gospodarki! Brawa dla wspaniałego diuka CC!
 8. Irmina de Ruth y Thorn, 21.01.2017, 22:26:01
 9. Adam Jerzy Piastowski, 21.01.2017, 22:30:51
 10. Albert Felimi-Liderski, 22.01.2017, 00:03:24
 11. Laurẽt Gedeon I, 22.01.2017, 00:17:18
 12. Guedes de Lima, 22.01.2017, 09:01:52
 13. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 22.01.2017, 14:25:40
 14. Roland Heach-Romański, 24.01.2017, 10:17:54
 15. Sereus von Ahabejż, 24.01.2017, 15:24:30
 16. Daniel January von Tauer-Krak, 24.01.2017, 18:47:02

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW