Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #26] Regulamin Sejmu
od 17.01.2017 r. (17:42:47) do 20.01.2017 r. (17:42:47)
Treść głosowania

Art. 1. [Przepisy ogólne]
Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]
Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny, a także okres opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu.
W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]
Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kierują Wicemarszałkowie Sejmu.
Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu, Marszałek-Senior niezwłocznie przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

Art. 4. [Złożenie wniosku]
Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, co najmniej trzech posłów, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]
Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
debatę nad projektem,
zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.
W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]
Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu.
Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Art. 7. [Debata nielegislacyjna]
Debata obejmuje:
przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
dyskusję nad przedmiotem debaty,
zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.

Art. 8. [Brak obowiązku publikacji]
Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Art. 9. [Postępowanie nadzwyczajne]
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 10. [Przepisy porządkowe]
Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

Art. 11. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]
Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. [Przepisy końcowe]
Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
Traci moc Ustawa Sejmu nr 306 – Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 17.01.2017, 17:54:46
 2. Fryderyk von Hohenzollern, 17.01.2017, 17:57:11
 3. Laurẽt Gedeon I, 17.01.2017, 17:57:12
 4. Roland Heach-Romański, 17.01.2017, 18:09:03
 5. Guedes de Lima, 17.01.2017, 18:10:57
 6. Cudzoziemiec, 17.01.2017, 18:22:15
 7. Andrzej Fryderyk, 17.01.2017, 18:47:44
 8. Yennefer von Witcher, 18.01.2017, 00:00:11
 9. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.01.2017, 07:49:11
 10. Adam Jerzy Piastowski, 18.01.2017, 09:31:34
 11. Irmina de Ruth y Thorn, 20.01.2017, 13:25:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 17.01.2017, 18:08:16
  Zgodnie z zapowiedziami wstrzymuję się wobec wątpliwości co do zgodności z konstytucją przepisu dot. kompetencji wicemarszałków w momencie odwołania Marszałka.
 2. Albert Felimi-Liderski, 17.01.2017, 19:30:37
 3. Otto von Spee-Asketil, 17.01.2017, 21:17:24
 4. Daniel January von Tauer-Krak, 17.01.2017, 22:28:35

Głosy PRZECIW

 1. Arsacjusz Arped, 17.01.2017, 18:50:37