Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #23] Nowelizacja Ordynacji Wyborczej
od 08.01.2017 r. (11:52:58) do 11.01.2017 r. (11:52:58)
Treść głosowania

Art. 1.
Art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."] otrzymuje brzmienie: "Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."

Art. 2.
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 305 o nowelizacji Ordynacji Wyborczej z dnia 22 listopada 2016 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 08.01.2017, 11:56:56
 2. Guedes de Lima, 08.01.2017, 12:04:57
 3. Fryderyk von Hohenzollern, 08.01.2017, 12:05:01
 4. Arsacjusz Arped, 08.01.2017, 12:35:06
 5. Andrzej Fryderyk, 08.01.2017, 14:38:59
 6. Tomasz Ivo Hugo, 08.01.2017, 14:56:36
 7. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 08.01.2017, 15:00:48
 8. Laurẽt Gedeon I, 08.01.2017, 15:47:33
 9. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 08.01.2017, 16:42:59
 10. Roland Heach-Romański, 08.01.2017, 18:07:52
 11. Albert Felimi-Liderski, 08.01.2017, 18:18:20
 12. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 08.01.2017, 20:46:44
 13. Malcher Estery Naw, 08.01.2017, 21:19:18
 14. Irmina de Ruth y Thorn, 08.01.2017, 21:22:56
 15. Daniel January von Tauer-Krak, 08.01.2017, 22:18:24
 16. Yennefer von Witcher, 09.01.2017, 12:24:02
 17. Adam Jerzy Piastowski, 09.01.2017, 12:41:42
 18. Jan Grimknur, 09.01.2017, 18:42:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW