Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #10] Ustawa o zmianie regulaminu Sejmu (debaty pozalegislacyjne)
od 23.12.2016 r. (18:51:29) do 26.12.2016 r. (18:51:29)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Regulaminu Sejmu
Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 1 ust. 1 ["Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie."] otrzymuje brzmienie: Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. art. 4 otrzymuje tytuł [Złożenie wniosku].
 3. art. 4 ust. 1 ["Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu."] otrzymuje brzmienie: Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 4. art. 4 ust. 2 ["Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie."] otrzymuje brzmienie: Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 5. w art. 4 dodaje się ustęp 4, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, co najmniej trzech posłów, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
 6. w art. 4 dodaje się ustęp 5, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 7. dodaje się art. 6a o tytule [Debata nielegislacyjna] i brzmieniu:
  1. Debata obejmuje:
   1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
   2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
   3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
   4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
   5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
   6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
  2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 23.12.2016, 19:07:27
 2. Mustafa Owski, 23.12.2016, 19:25:15
 3. Laurẽt Gedeon I, 23.12.2016, 19:47:16
 4. Andrzej Fryderyk, 23.12.2016, 20:14:43
 5. Yennefer von Witcher, 23.12.2016, 20:42:34
 6. Adam Jerzy Piastowski, 25.12.2016, 22:14:53
 7. Joanna Izabela, 23.12.2016, 21:21:33
 8. Roland Heach-Romański, 23.12.2016, 21:37:21
 9. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 23.12.2016, 21:46:24
 10. Guedes de Lima, 24.12.2016, 11:22:10
 11. Sereus von Ahabejż, 24.12.2016, 16:00:32
 12. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.12.2016, 15:11:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 23.12.2016, 19:59:18
 2. Malcher Estery Naw, 23.12.2016, 20:59:06
 3. Daniel January von Tauer-Krak, 24.12.2016, 00:36:44
 4. Fryderyk von Hohenzollern, 24.12.2016, 10:01:27

Głosy PRZECIW