Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #5] Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym
od 18.12.2016 r. (11:41:33) do 21.12.2016 r. (11:41:33)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o obywatelstwie honorowym
Art. 1 [Przepisy zmieniające]
 1. W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku:
  1. art. 1 („Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej ‹obywatelstwem›”) otrzymuje brzmienie:
   1. Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
   2. Ustawa normuje nadawanie i utratę honorowego obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem honorowym”.
  2. art. 2 („Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie:
   1. Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
   2. Obywatelstwo honorowe nadaje Książę na wniosek Sejmu.
  3. po art. 3. dodaje się art. 3a [Procedura obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę nadaje obywatelstwo honorowe mieszkańcowi lub obywatelowi, który nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące posiadał obywatelstwo oraz w sposób szczególny zasłużył się Księstwu Sarmacji.
   2. Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.
  4. po art. 7 dodaje się art. 7a [Pozbawienie obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę może pozbawić obywatelstwa honorowego obywatela honorowego, który:
    1. został skazany prawomocnym orzeczeniem Trybunału Koronnego za przestępstwo określone w art. 40-43 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku.
    2. został wydalony w trybie wydalenia cudzoziemca na mocy odrębnych przepisów.
   2. Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.
 2. W Ustawie Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 roku: 1. dodaje się art. 8 ust. 3 w brzmieniu: Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.
Art. 2 [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie po upływie od 7 do 21 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 18.12.2016, 11:43:10
 2. Laurẽt Gedeon I, 18.12.2016, 11:59:10
 3. Guedes de Lima, 18.12.2016, 13:31:05
 4. Irmina de Ruth y Thorn, 18.12.2016, 13:44:46
 5. Mustafa Owski, 18.12.2016, 14:25:06
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.12.2016, 14:33:49
 7. Andrzej Fryderyk, 18.12.2016, 18:07:28
  Mimo wszystko za, jako instytucja warta wprowadzenia. Jestem jednak zdania, że przepis związany z ordynacją wyborczą trzeba zmienić.
 8. Sereus von Ahabejż, 18.12.2016, 22:44:34
 9. Adam Jerzy Piastowski, 19.12.2016, 11:34:06
 10. Tomasz Ivo Hugo, 21.12.2016, 09:49:42

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Roland Heach-Romański, 18.12.2016, 14:08:25
 2. Yennefer von Witcher, 18.12.2016, 15:25:25
 3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 18.12.2016, 15:55:12
 4. Joanna Izabela, 18.12.2016, 18:06:52
 5. Henryk Leszczyński, 20.12.2016, 11:22:29

Głosy PRZECIW

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 18.12.2016, 11:49:51
  Ubolewam, gdyż idea szczytna i chętnie głosowałbym 'za', ale jednak są pewne limesy. Z powodu brzmienia ust. 2, nowelizującego Ordynację wyborczą, które to rozwiązanie całkowicie wypacza ideę nagradzania osób posiadających honorowe obywatelstwo, ograniczając przywileje wyłącznie do osób aktywnych systemowo, a tym samym czyniąc z posiadania honorowego obywatelstwa potencjalny oręż w warce o większą liczbę szabel w głosowaniach - jestem przeciw.
 2. Fryderyk von Hohenzollern, 18.12.2016, 12:26:09
 3. Ignacy Urban de Ruth, 18.12.2016, 17:42:11
 4. Daniel January von Tauer-Krak, 19.12.2016, 08:07:44
 5. Malcher Estery Naw, 19.12.2016, 23:37:17