Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu
od 21.11.2016 r. (11:00:19) do 22.11.2016 r. (14:00:27)
Treść głosowania

Art. 1. [Przepisy ogólne]

1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie.
2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.


Art. 2. [Kierowanie obradami]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Zakres ustalonego podziału obowiązków Marszałek Sejmu podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.
3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny.
4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.


Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]

1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu swoje funkcje tracą również Wicemarszałkowie Sejmu przez niego powołani.
4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior. Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu niezwłocznie.


Art. 4. [Złożenie projektu]

1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
4. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
5. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
7. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
8. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.


Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]

1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
3. debatę nad projektem,
4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
6. Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.


Art. 6. [Drugie czytanie projektu]

1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu.
7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.


Art. 7. [Brak obowiązku publikacji]

1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.


Art. 8. [Postępowanie nadzwyczajne]
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.


Art. 9. [Przepisy porządkowe]

1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.


Art. 10. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]

Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.


Art. 11. [Przepisy końcowe]

1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 21.11.2016, 11:03:22
  2. Henryk Leszczyński, 21.11.2016, 11:12:32
  3. Jan Grimknur, 21.11.2016, 15:06:24
  4. Henryk Wespucci, 21.11.2016, 16:21:16
  5. Adam Jerzy Piastowski, 21.11.2016, 16:22:40
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.11.2016, 22:52:39
  7. Misza "JK" Korab-Kaku, 22.11.2016, 12:32:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW