Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ordynacji wyborczej
od 17.11.2016 r. (13:08:36) do 20.11.2016 r. (13:08:36)
Treść głosowania

Art. 1.
Art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy [b]art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym[/b] stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."] otrzymuje brzmienie: "Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 17.11.2016, 13:18:11
  Poprawka techniczna naprawiająca drobne przeoczenie, bez wpływu na proces wyborczy. Ale wniesiona dla spójności.
 2. Adam Jerzy Piastowski, 17.11.2016, 13:39:29
 3. Henryk Leszczyński, 17.11.2016, 14:33:26
 4. Henryk Wespucci, 17.11.2016, 17:33:33
 5. Jan Grimknur, 18.11.2016, 07:02:19
 6. Misza "JK" Korab-Kaku, 18.11.2016, 22:27:47
  Trochę obawiam się głosować w sprawie przepisów dotykających KKW, w czasie gdy w nim zasiadam. Jednak myślę, że zmiana nie budzi żadnych zastrzeżeń i mogę spokojnie ją poprzeć.
 7. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.11.2016, 09:54:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW