Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie przepisów dotyczących cudzoziemców
od 14.11.2016 r. (14:36:51) do 17.11.2016 r. (12:32:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o zmianie przepisów dotyczących cudzoziemców


Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:

art. 9. ust. 2. ["Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny."] otrzymuje brzmienie: "Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny."
uchyla się art. 4. ["Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu."]
uchyla się art. 6. ["Treść odwołania oraz wypowiedzi wydalonego cudzoziemca w Sejmie podlegają każdorazowej, uprzedniej akceptacji Marszałka Sejmu."]
art. 9. ust. 7. ["Wydalenie jest dożywotnie. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydalenia, do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji."] otrzymuje brzmienie: "Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 14.11.2016, 14:39:02
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 14.11.2016, 15:11:51

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Adam Jerzy Piastowski, 14.11.2016, 15:03:05
 2. Jan Grimknur, 14.11.2016, 17:45:51
  Niestety w czasie dyskusji nad ustawą byłem mocno nieobecny, co nie pozwoliło mi wnieść nic rzeczowego (nierzeczowego też) do dyskusji. Jestem zdecydowanie na nie, głównie ze względu na brak możliwości odwołania się od decyzji czy nawet próby ochrony bądź wyjaśnienia.
 3. Henryk Wespucci, 14.11.2016, 17:47:39
  Po spokojnym przemyśleniu ustawy doszedłem do wniosku że lepsze dla nas będzie natychmiastowe odrzucenie ustawy. Pozdrawiam.
 4. Misza "JK" Korab-Kaku, 14.11.2016, 18:00:04
 5. Henryk Leszczyński, 14.11.2016, 18:40:31