Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o wzmocnieniu uprawnień Jego Książęcej Mości
od 14.11.2016 r. (14:26:37) do 17.11.2016 r. (12:40:04)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu o wzmocnieniu uprawnień Jego Książęcej Mości

Art. 1.
W Ustawie Sejmu Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, z dnia 18 marca 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

art. 7. ust. 2. i]"Książę może pozbawić obywatelstwa w okresie 30 dni od dnia nadania obywatelstwa po raz pierwszy; wniosek lub zgoda Sejmu, o których mowa w art. 8, nie są wymagane."[/i otrzymuje brzmienie: "Książę może pozbawić obywatelstwa w okresie 30 dni od dnia nadania obywatelstwa po raz pierwszy."
art. 8. i]"Książę, na wniosek albo za zgodą Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej."[/i otrzymuje brzmienie:
1. Książę może, w drodze postanowienia, pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.
2. Sejm może, na wniosek któregokolwiek z posłów, podjąć uchwałę uchylającą postanowienie Księcia o pozbawieniu obywatelstwa. Uchwała jest podejmowana przez Sejm, większością 2/3 uprawnionych do głosowania posłów. W przypadku przyjęcia uchwały postanowienie Księcia jest uchylane niezwłocznie."

Art.2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 14.11.2016, 14:28:23
  2. Misza "JK" Korab-Kaku, 14.11.2016, 18:03:14
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 15.11.2016, 12:53:50

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Adam Jerzy Piastowski, 14.11.2016, 15:03:24
  2. Henryk Wespucci, 14.11.2016, 17:49:42
  3. Jan Grimknur, 14.11.2016, 17:59:09
    Podobnie jak w poprzednim projekcie (napisałem poprzednim, bo nie wiem, który z nich jest pierwszym, a który z nich jest drugim), nie podoba mi się brak obrony, obywatel jest traktowany jako zwierzę drugiej kategorii. Jest wprawdzie sposób odwołania się, ale znając realia (wirtualia?) w przypadku odebrania mi obywatelstwa na zasadzie "bo tak", raczej nie będę się doszukiwał sprawiedliwości.
  4. Henryk Leszczyński, 14.11.2016, 18:40:53