Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych
od 26.10.2016 r. (21:49:11) do 28.10.2016 r. (17:05:08)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU NR …
o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

w art. 1 ust. 1 skreśla się słowa "i prowincji";
w art. 1 ust. 2 po słowach "niż 60 dni" dopisuje się słowa "lub prowincji.";
w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie.";
w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.
w art.1. skreśla się ust. 5. w brzmieniu "Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim;
w art. 1 ust. 6 dokonuje się zmiany kwoty "5 000 lt" na kwotę "2 500 lt";
w art. 3 wszystkie wskazane kwoty, z wyjątkiem ust. 13, ust. 15 i ust. 16, powiększa się o 50 lt;
w art. 3 skreśla się ust. 10;
w art. 5 ust. 4 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 5 000 lt;
w art. 8 ust. 1 i ust. 2 na końcu zdania dopisuje się słowa: "Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.";
w art. 8a ust. 5 dokonuje się słowa "pięciokrotność" na słowo "sześciokrotność";
w art. 9 ust. 6 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 000 000 lt;
w art. 11 ust. 1 i ust. 2 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 100 000 lt;
w art. 12 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 500 lt;
art. 17 otrzymuje brzmienie: "W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."
w art. 18 zwiększa się wskazana kwotę do wysokości 10 000 lt;
w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.";
w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2016 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 26.10.2016, 21:53:45
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.10.2016, 12:58:18
  3. Adam Jerzy Piastowski, 28.10.2016, 13:26:22
    Chciałbym dać tej ustawie szansę, bo jest ciekawa i sprawdzić ją w praktyce.
  4. Misza "JK" Korab-Kaku, 28.10.2016, 15:01:46
  5. Henryk Leszczyński, 28.10.2016, 17:04:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Henryk Wespucci, 26.10.2016, 22:14:07
  2. Jan Grimknur, 28.10.2016, 07:58:44

Głosy PRZECIW