Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o Sejmie Wielkim
od 24.10.2016 r. (22:29:22) do 26.10.2016 r. (21:37:42)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o Sejmie Wielkim


Art. 1.

Sejm Wielki, zwany dalej Sejmem, stanowi reprezentację woli politycznej obywateli Księstwa Sarmacji.
Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o Sejmie, należy przez to rozumieć Sejm Wielki.
Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.
Sejm jest organem niekadencyjnym.

Art. 2.

Sejm tworzą Książę oraz posłowie powoływani przez Księcia.
Posłem może być każdy obywatel, który posiada nie mniej niż dziesięć punktów aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, który wyrazi taką wolę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku w ramach forum Sejmu.
Książę odmawia powołania obywatela w skład Sejmu, jeżeli został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.
Poseł ma obowiązek udziału w pracach Sejmu pod rygorem skreślenia z listy posłów w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach.
Sejm uznaje się za funkcjonujący jedynie w przypadku, gdy w skład Sejmu wchodzi, oprócz Księcia, przynajmniej czterech posłów, w innym przypadku pełnię władzy ustawodawczej posiada Książę.
Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
Kadencja Marszałka Sejmu trwa 2 miesiące. Kadencja Wicemarszałków Sejmu kończy się wraz z kadencją Marszałka Sejmu.

Art. 3.

Inicjatywę ustawodawczą posiada Książę, co najmniej dwóch posłów, członkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele prowincji.

Art. 4.

Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym uchwały o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy obecności w czasie głosowania nie mniej niż połowy uprawnionych, o ile przepis szczególny nie przewiduje innej większości.
Rozporządzenia wydane na podstawie i w granicach zawartego w ustawie upoważnienia nie wymagają zatwierdzenia przez Sejm.
Ustawa określa szczegóły postępowania ustawodawczego i uchwałodawczego.

Art. 5.

Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy Sejmu uchwalonej większością co najmniej ⅔ głosów w obecności nie mniej niż 55% uprawnionych do głosowania.
Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
Książę może zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością określoną w ust. 1. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 2–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Art. 6.

Zawiesza się art. 14–19 i art. 45–47 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r.
W art. 20 ust. 4, art. 28 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 32j ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., słowa “ustawowej liczby posłów” zmienia się na słowa “uprawnionych do głosowania”.
Art. 3 ust. 2 Ustawy konstytucyjnej o bezpośrednim wyborze Kanclerza, z dnia 17 października 2016 r., otrzymuje brzmienie “Kadencja obecnego Kanclerza i Rady Ministrów wygasa w dniu zakończenia bieżącej kadencji Sejmu. Kanclerz i Rada Ministrów pełnią swe role do dnia wyboru nowego Kanclerza.”

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. Bieżąca kadencja Sejmu ulega skróceniu w dniu 1 grudnia 2016 r.
Po sześciu miesiącach od wejścia ustawy w życie lub od ogłoszenia wyników w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy, Książę zarządza referendum w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 24.10.2016, 22:39:11
  2. Henryk Leszczyński, 24.10.2016, 22:44:52
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.10.2016, 07:11:11
  4. Misza "JK" Korab-Kaku, 25.10.2016, 09:07:11
  5. Adam Jerzy Piastowski, 25.10.2016, 09:08:45
  6. Henryk Wespucci, 25.10.2016, 14:40:57
  7. Jan Grimknur, 25.10.2016, 21:20:44

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW