Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie ws. Korpusu Administracji Państwowej
od 24.10.2016 r. (21:56:19) do 26.10.2016 r. (21:41:08)
Treść głosowania

Rozporządzenie Ministra ds. wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej

Art. 1. [Korpus Administracji Rządowej]

1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące Instytucje:
1) Park Stołeczny (PS),
2) Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
3) Poczta Baridajska (PB),
4) Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
5) Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
6) Grodziska Agencja Prasowa (GAP),
7) Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).
2. Podległość Instytucji właściwym ministrom reguluje Kanclerz w drodze zarządzenia, jako właściwego ministra należy rozumieć również Kanclerza.
3. Pracownicy Instytucji wymienionych w ust. 1. są pracownikami Korpusu i podlegają zasadom opisanym w niniejszym rozporządzeniu.
4. Liczbę pracowników poszczególnych Instytucji określa właściwy minister.


Art. 2. [Pracownicy Korpusu]

1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy aktywny, w rozumieniu odrębnych przepisów, obywatel sarmacki.
2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza właściwy minister. Nabór następuje w drodze jawnego, trwającego nie mniej niż 7 dni, konkursu. Minister może zdecydować o nieprzeprowadzaniu naboru, wówczas zadania w ramach Instytucji realizuje samodzielnie.
3. Pracowników Korpusu odwołuje właściwy minister w przypadku:
1) rezygnacji pracownika,
2) utraty przez pracownika obywatelstwa,
3) utraty przez pracownika statusu aktywnego obywatela,
4) niewywiązywania się przez pracownika z powierzonych mu zadań,
5) własnej decyzji działając w uzgodnieniu z Kanclerzem.
4. Pracownicy Korpusu są powoływani na czas nieokreślony.
5. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określają odrębne przepisy.

Art. 3. [Zadania Instytucji]

1. PS jest ogólnodostępną agencją prasową, w której mogą publikować wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji. Jeden z pracowników Parku Stołecznego, zwany Redaktorem Naczelnym, w szczególności rozlicza i wynagradza autorów publikujących w Parku Stołecznym.
2. SOBOS przeprowadza wśród społeczeństwa Księstwa Sarmacji nie mniej niż 3 sondy w miesiącu, może również przeprowadzać sondaże na zlecenie, za które może pobierać opłaty.
3. PB jest zobowiązana do emisji znaczków, w tym znaczków z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę. Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez właściwego ministra. Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą właściwego ministra, możliwa jest emisja, z której dochód sfinansuje działalność wnioskującej prowincji, instytucji lub inicjatywy. Jeden z pracowników PB, zwany Dyrektorem Poczty, w szczególności zajmuje się realizacją planu emisji znaczków pocztowych, przygotowaniem emisji i dbałością o jej prawidłowe przeprowadzenie.
4. IES jest odpowiedzialny za edukację Sarmatek i Sarmatów, w tym w szczególności nowych mieszkańców i obywateli. IES opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym Sarmatom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji. Pracę IES koordynuje pracownik zwany Rektorem.
5. GQ jest odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi wartościowych, ciekawych, śmiesznych, doniosłych.
6. GAP jest odpowiedzialne za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie i poza jego granicami.
7. WIO jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 24.10.2016, 21:57:59
  2. Henryk Wespucci, 24.10.2016, 22:02:25
  3. Henryk Leszczyński, 24.10.2016, 22:04:53
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.10.2016, 07:10:09
  5. Misza "JK" Korab-Kaku, 25.10.2016, 09:06:09
  6. Adam Jerzy Piastowski, 25.10.2016, 09:16:20
  7. Jan Grimknur, 25.10.2016, 21:11:14

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW